تحقيقاتى در طول عمر

جلسه در حدود يك ماه تعطيل بود، تا اينكه آقاى جلالى با تلفن برادران را خبر كردند وشب شنبه همگى در منزل ايشان حاضر شدند وپس از يك پذيرائى مختصر، رسميت جلسه اعلام شد.

هوشيار: خوشبختانه آقاى دكتر نفيسى جواب نامه را ارسال داشته اند كه ضمن سپاسگزارى از اظهار لطف ايشان از آقاى دكتر خواهش مى كنم عين نامه را قرائت نمايد.

دكتر: مانعى ندارد.(جناب آقاى.. نامه سركار رسيد واز اظهار لطفى كه نسبت به اينجانب فرموده ايد تشكر مى كنم. اما درباره مطالبى كه مرقوم فرموده ايد، گو اينكه مشاغل اينجانب بسيار زياد وخسته كننده است، اما از آنجايى كه نسبت به مطالعه، مخصوصاً تحقيق در مسائل طبيعي، آفاقى وانفسي، نهايت علاقه را دارم، برخود لازم دانستم كه در اوقات فراغت، هرچند كوتاه باشد، سؤالات جنابعالى را پاسخ دهم، اميد است مورد قبول علاقه مندان واقع شود.