جهان درعصر مهدی

جهان درعصر مهدی

مهندس: خواهشمندم اوضاع عمومى جهان را درعصر دولت مهدى بيان كنيد.

هوشيار: ازاحاديث استفاده مى شود كه: وقتى مهدى موعود(عليه السلام) ظاهر شد ودرجنگ پيروزگشت وبرشرق وغرب جهان تسلط يافت، تمام زمين به وسيلهء يك حكومت جهانى اسلامى اداره مى شود. براى تمام بلاد واستانها، استانداران لايقى را بابرنامهء كار ودستورات لازم گسيل مى دارد.(4) به واسطهء كوشش وجديت آنان، تمام زمين آباد ومعمور مى گردد. خود مهدى هم ازدور، تمام حوادث وجريانات كشور پهناور زمين را زيرنظر دارد وتمام نقاط زمين، برايش مانند كف دستى مى گردد. اصحاب ويارانش نيز از فاصله هاى دور، وى را مشاهده مى نمايند وبا او تكلم مى كنند.

عدل ودادش تمام زمين را فرا مى گيرد. مردم با هم مهربان شده با صدق وصفا زندگى مى كنند. امنيت عمومى همه جا را فرا مى گيرد وكسى درصدد آزار ديگرى نيست.

وضع اقتصادى مردم بسيار خوب مى شود بطورى كه مستحق زكوة پيدا نمى شود. بارانهاى نافع پى درپى مى بارد. تمام زمين سبزو خرم مى گردد. بركات ومحصولات زمين زياد مى شود. اصلاحات لازم درامور كشاورزى به عمل مى آيد. توجه مردم به خدا زياد مى شود وگرد معاصى نمى گردند. دين اسلام دين رسمى جهان شده بانگ توحيد از همه جا بلند مىگردد. درامور راه سازى برنامه هاى جالبى را به مرحلهء اجرا مى گذارند. راههاى اصلى را شصت ذراع قرار مى دهند. درامر راه سازى به قدرى جديت مى نمايند كه حتى مساجدى را كه سرراه ساخته شده خراب مى كنند. براى خيابانها پياده رواحداث مى نمايند. به پياده ها دستور مى دهند از پياده روعبور كنند وبه سواره ها امر مى كنند دروسط خيابان حركت نمايند.

تمام پنجره هائى را كه به كوچه بازشده مسدود مى سازد. از ايجاد مستراح وناودان دركوچه مانع مى شود. حتى مساجد مشرف وعالى را خراب مى كند. پيش آمدگى هاى ساختمانها را نيز خراب مى كند. مناره ها ومقصوره ها را ويران مى سازد.

درعصر مهدي(عليه السلام) عقول مردم كامل مى گردد وسطح معلومات عمومى بالا مى رود به طوريكه زنها درخانهء خويش ازعهدهء قضاوت برمى آيند.

حضرت صادق(عليه السلام) فرمود: علم ودانش به بيست وهفت قسمت تقسيم شده اما تاكنون بيش از دو قسمت آن در دسترس بشر قرار نگرفته است. وقتى قائم ما قيام نمود بيست وپنج قسمت ديگر را آشكار مى كند ودربين بشر پخش مى نمايد.(1)

ايمان مردم كامل مى گردد وكينه از دلشان بيرون مى رود. درخاتمه لازم است متذكر باشيد كه هربخشى از مطالب مذكور از روايتى گرفته شده ومدرك اكثر آنها خبرواحدى بيش نيست.اگر طالب تفصيل باشيد به كتاب بحار الأنوار ج 51 و52 وكتاب اثبات الهداة ج 6 و7 وكتاب غيبت نعمانى مراجعه فرماييد.

 

پيروزى پيمبران

جلالي: به مقتضاى تعريفات وتوصيفاتى كه دربارهء مهدى موعود(عليه السلام) در روايات وارد شده، بايد آن حضرت از تمام پيمبران حتى پيغمبراسلام(صلى الله عليه وآله وسلم) افضل واكمل باشد، زيرا هيچيك از آنان موفق نشدند جامعهء بشريت را اصلاح كنند وحكومت جهانى توحيد را تأسيس نمايند واحكام وقوانين الهى را به طور كامل دربين بشر اجرا كنند وعدالت عمومى را برپا سازند ودستگاه ظلم وستم را برچينند. يگانه شخصى كه به آن همه موفقيتهاى بزرگ نائل مى گردد، همان مهدى موعود(عليه السلام) است وبس!

هوشيار: اصلاح بشر واجراى كامل قوانين الهي، هدف ومقصد تمام پيمبران بوده است. هريك از آن مصلحين خدايى به اندازهء استعداد افكارزمانش درراه نيل به آن هدف عالى وآرمان بشركوشش وجديت كردند وبشر رابه سوى آن غايت بزرگ نزديك نمودند. اگر كوشش وفداكارى آنان نبود زمينهء تأسيس حكومت توحيد هرگز فراهم نمى شد. پس تمام پيمبران درمورد آن هدف بزرگ سهيم ودخيل اند. موفقيت مهدى موعود را بايد موفقيت حزب خداپرست وسلسلهء انبياء ورجال دين محسوب داشت. پيروزى آنجناب پيروزى شخصى وفردى نيست بلكه به وسيلهء نيروى محيرالعقول آن حضرت، حق برباطل غلبه مى كند وديندارى بربى دينى چيره مى گردد. وعده هاى پيمبران گذشته جامهء عمل مى پوشد وهدف وايده آل همهء آنان تحقق مى يابد.

موفقيت مهدى موعود، درواقع موفقيت آدم وشيث ونوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد وساير پيمبران است. آنان بودند كه به واسطهء فداكارى وجديت خودشان اين راه بزرگ را هموار ساختند ومزاج انسانيت را تاحدودى آماده ومستعد نمودند. طرح برنامه وآغاز مبارزه از پيمبران گذشته شروع شد وهريك از آنان برحسب نوبهء خويش، سطح افكار دينى بشر را ترقى دادند تا نوبت به پيغمبراسلام(صلى الله عليه وآله وسلم) رسيد. پس آن حضرت نقشهء كامل وبرنامه جامع آن انقلاب وتحول جهانى را تهيه كرد وتحويل ائمه اطهار داد. خودش وجانشينانش دراين راه كوششها كردند وسختيهاى بسيارى را متحمل گشتند. سالهاى سال بايد بگذرد وحوادث وانقلاباتى درجهان واقع گردد تا مزاج انسانيت لياقت واستعداد حكومت توحيد را پيدا كند.

آنگاه آخرين سنگر كفر وبى دينى توسط نيروى فوق العاده مهدى موعود(عليه السلام) مفتوح خواهد شد وآرمان بشريت تحقق خواهد يافت.

بنابراين، مهدى موعود (عليه السلام) مجرى نقشه هاى پيغمبراسلام(صلى الله عليه وآله وسلم) بلكه تمام پيمبران گذشته است وپيروزى او پيروزى تمام اديان آسمانى است. خدا درزبور به حضرت داود وعدهء پيروزى داده ودريكى ازآياتى كه درشأن مهدى موعود نازل شده مى فرمايد: ما درزبور نوشتيم كه بندگان شايستهء ما وارث زمين مى گردند.(2)

 

1) بحار الأنوار ج 52 ص 336.
2) سوره انبياء آيه 105.