چرا از اول، غيبت كامل واقع نشد؟

با حضور همه برادران جلسه در خانه آقاى دكتر تشكيل شد.

دكتر: غيبت صغرى اصلاً چه فايده اى داشت؟ اگر بنابود امام زمان غائب شود چرا از همان زمان وفات امام حسن عسكري(عليه السلام) غيبت وانقطاع كامل شروع نشد؟

هوشيار: غائب شدن امام ورهبر جمعيت، آنهم زمانى طولانى امريست بس غريب وغيرمأنوس وباور  كردنش براى مردم دشوار است از اين جهت، پيغمبر وائمه اطهار عليهم السلام تصميم گرفتند كه: كم كم مردم را با اين موضوع آشنا سازند وافكار را براى پذيرش آن آماده نمايند لذا گاه بيگاه از غيبتش خبرداده گرفتاريهاى مردم آن عصر وانكار وسرزنش منكرين وثواب ثبات قدم وانتظار فرج را گوشزد مى نمودند. گاهى هم با رفتارشان عملاً شبيه غيبت را فراهم مى ساختند.

مسعودى در اثبات الوصية نوشته است: امام هادي(عليه السلام) با مردم كم معاشرت مى كرد وجز با خواص اصحاب با كسى تماس نمى گرفت. وقتى امام حسن عسكرى به جايش نشست در اكثر اوقات از پشت پرده با مردم سخن مى گفت تا شيعيان براى پذيرش غيبت امام دوازدهم مهيا ومانوس گردند.(1)

اگر بعد از رحلت امام حسن عسكري(عليه السلام) غيبت كامل شروع مى شد شايد وجود مقدس امام زمان مورد غفلت واقع شده كم كم فراموش مى گشت. از اين جهت، ابتدا غيبت صغرى شروع شد تا شيعيان در آن ايام، به وسيله نواب با امام خود تماس گرفته علائم وكراماتى را مشاهده نمايند وايمانشان كامل گردد.اما هنگامى كه افكار مساعد گشت وآمادگى بيشترى پيدا شد غيبت كبرى شروع گرديد.

 

كبرى حدى دارد؟

مهندس: آيا براى غيبت كبرى حدى تعيين شده است؟

هوشيارِ : حدى معين نشده ليكن احاديث دلالت مى كنند كه مدتش به قدرى طولانى مى شود كه گروهى به شك مى افتند.از باب نمونه:

اميرالمؤمنين (عليه السلام) دربارهء حضرت قائم فرمود: غيبتش به قدرى طولانى مى شود كه شخص جاهل مى گويد: خدا به اهل بيت پيغمبر احتياجى ندارد..(2)

حضرت سجاد(عليه السلام) فرمود: يكى از خصائص نوح در قائم وقوع خواهد يافت وآن طول عمرش مى باشد.(3)

(1) اثبات الوصية ص 206.
(2) اثبات الهداة ج 6ص 393.
(3) قال على بن الحسين عليه السلام فى القائم سنة من نوح وهو طول العمرــ بحارج51ص217.