بررسى احاديث مخالف قيام

مهندس: جناب آقاى هوشيار! ازسخنان گذشته شما، در بحث انتظار فرج، چنين استفاده شد كه شيعيان درزمان غيبت امام زمان عليه السلام موظفند درتأسيس حكومت اسلامى واجراى كامل قوانين سياسى واجتماعى اسلام تلاش وجهاد كنند وبدين وسيله اسباب ومقدمات ظهور وقيام جهانى آن حضرت را فراهم سازند، گمان مى كنم سخن شما با مفاد بعضى احاديث سازگار نباشد. چنانكه خود شما اطلاع داريد تعدادى حديث داريم كه از هرگونه قيام ونهضتى كه قبل از قيام حضرت مهدى انجام بگيرد، نهى مى كند. اگر آن احاديث را مورد بررسى قرار دهيد بسيار خوب است.

هوشيار: از تذكر مناسب شما بسيار ممنونم. البته لازم است احاديث مذكور را از دو جهت مورد بحث قراردهيم: اولاً از لحاظ سند بررسى شود كه آيا صحيح ومعتبرهستند يا نه.

ثانياً از جهت دلالت كه آيا مى توانند دليل منع هرگونه قيام ونهضتى باشند يا نه. ولى قبل از بحث وبررسى احاديث مناسب مى دانم مطلب ديگرى رابه عنوان مقدمه يادآورشوم. بنابراين، مسأله را دردو بخش مورد بحث قرار مى دهيم:

بخش اول: حكومت در دين.

بخش دوم: بررسى احاديث.