احاديث اهل بيت عليهم السلام براى عموم مسلمين حجت است

فهيمي: احاديث شما انصافاً مهدى را خوب تعريف وتوصيف نموده اند، متأسفانه اينگونه احاديث براى امثال من كه سنى هستم واقوال واعمال ائمه شما را معتبر نمى دانم، ارزش ندارد.

هوشيار: من الآن در صدد نيستم كه موضوع ولايت وامامت را براى شما اثبات كنم ليكن مى خواهم موضوع ديگرى را تذكر دهم وآن اينست كه: اقوال وگفتار عترت پيغمبر براى عموم مسلمين حجت ومعتبر مى باشد. چه آنان را امام بدانند چه ندانند، زيرا به موجب احاديث كثيره وقطيعه اى كه از پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) صادر شده وسنى وشيعه در صحت آنها اتفاق دارند، آن حضرت اهل بيت خودش را به عنوان مرجع علمى به مسلمين معرفى نموده اقوال واعمالشان را صحه گذاشته است. از باب نمونه:

پيغمبر(صلى الله عليه وآله وسلم) فرمود: من دو چيز را بين شما مى گذارم كه اگر به آنها تمسك جوييد هرگز گمراه نمى شويد يكى از آن دو، از ديگرى بزرگ تر است. يكى از آن دو چيز، كتاب خدا است كه وسيلهء ارتباط بين زمين وآسمان است. دوم اولاد واهل بيتم مى باشد. اين دو امانت تا قيامت از يك ديگر جدا نمى گردند پس مواظب باشيد چگونه با آنها رفتار مى نماييد.(1)

اين حديث را شيعه وسنى به عبارات واسناد مختلف در كتب نقل كرده  وبه صحت آن اعتراف دارند. ابن حجر در كتاب (الصواعق المحرقة) نوشته است: اين حديث به طرق واسناد كثير از نبى اكرم نقل شده ومتجاوز از بيست نفر از اصحاب آن را روايت نموده اند. پيغمبر از بس به قرآن واهل بيتش اهميت مى داد در چندين مورد واز جمله، حجة الوداع وغدير خم وبعد از مراجعت از سفر طائف، سفارش آنها را به مسلمين كرده است.

ابوذراز پيغمبر(صلى الله عليه وآله وسلم) روايت كرده كه فرمود: مثل اهل بيت من، مثل كشتى نوح است كه هركس سوار شد نجات يافت وهر كس تخلف نمود غرق شد.(2)

پيغمبر (صلى الله عليه وآله وسلم) فرمود: هر كس مى خواهد مانند من زندگى كند ومانند من بميرد ودر بهشت نزد درخت طوبايى كه خدا آنرا كاشته است ساكن شود، بايد بعد از من على را ولى خود قرار دهد، با دوستانش موالات ودوستى كند وبه امام هاى بعد از من اقتدا نمايد، زيرا آنان عترت من هستند كه از طينت من آفريده شده واز علم وفهم بهرهء كافى نصيبشان گشته است. واى به حال كسانى كه تكذيبشان كنند واحسان به من را دربارهء ايشان قطع نمايند. شفاعت من هرگز نصيب آنان نمى گردد.(3)

پيغمبر (صلى الله عليه وآله وسلم) به علي(عليه السلام) فرمود مثل تو وامام هاى از اولادت مثل كشتى نوح است كه هر كس سوارشد. نجات يافت وهركس تخلف نمود غرق شد. مثل شما مثل ستارگانست كه هر وقت ستاره اى غروب كرد ستاره ديگر طلوع مى نمايد واين وضع تا قيامت ادامه دارد.(4)

جابر بن عبد الله انصارى از پيغمبر(صلى الله عليه وآله وسلم) روايت نموده كه فرمود: دو فرزند علي، سيد جوانان اهل بهشت وفرزندان من مى باشند. على ودو فرزندش وامام هاى بعد از ايشان، حجتهاى خدا بر بندگانش هستند. آنان در بين امت من درهاى علم ودانش مى باشند. هر كس از ايشان پيروى كند از آتش نجات مى يابد وهر كس بدانها اقتدا نمود به سوى راه راست هدايت شده است. خدا محبت آنها رانصيب كسى نمى كند جز اينكه اهل بهشتش مى گرداند.(5)

على بن ابيطالب(عليه السلام) به مردم فرمود: شما را به خدا سوگند! آيا مى دانيد كه رسول خدا در آخرين خطبه خويش فرمود:(اى مردم من كتاب خدا واهل بيتم را در ميان شما مى گذارم. به آنها تمسك جوييد تا گمراه نشويد، زيرا خداوند دانا به من خبر داده وعهد كرده كه آن دو چيز تا قيامت از هم جدا نشوند.

پس عمربن الخطاب غضبناك به پا خاسته عرض كرد: يا رسول الله! اين سخن دربارهء تمام اهل بيت تواست؟ پاسخ داد:نه. اين حكم دربارهء اوصياى من است كه اولشان على بن ابيطالب برادر ووزير ووارث وخليفه من وصاحب اختيار مؤمنين مى باشد. بعد از على فرزندم حسن وبعداز او فرزندم حسين وبعد از او نه نفر ازاولاد حسين اوصياى من مى باشند كه تا قيامت يكى پس از ديگرى خواهند آمد.آنان در زمين، شاهد وحجت بر مردم وخزينه هاى دانش ومعدن هاى حكمت هستند. هركه از آنها اطاعت نمايد از خدا اطاعت نموده است وهر كس نافرمانى آنان را كند با خدا عصيان ورزيده است؟ ــ وقتى كلام على (عليه السلام) به اينجا رسيد ــ تمام حاضرين در پاسخ آن حضرت عرض كردند: ما شهادت مى دهيم كه رسول خدا چنين فرمود.(6)

از امثال اين احاديث كه در كتب شيعه وسنى زياد است، چند مطلب مهم استفاده مى شود:

الف: چنانكه قرآن تا قيامت در بين مردم باقى خواهد ماند، عترت واهل بيت پيغمبر هم تا قيامت باقى خواهند ماند پس اين گونه احاديث را مى توان از ادلهء وجود امام غائب شمرد.

ب: مراد از عترت اوصياى دوازده گانه پيغمبر است.

ج: پيغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) مسلمين را بعد از خودش در حيرت وبلا تكليفى رها نكرده است بلكه عترت واهل بيت خودش را مرجع علمى وهدايت قرار داده واقوال واعمالشان را حجت ومعتبر دانسته ودر تمسك به آنها تأكيد وسفارش نموده است.

د: امام هرگز از قرآن واحكام آن جدا نمى شودو برنامه اش بسط وترويج احكام قرآن خواهد بود. بنابراين بايد به احكام ودستورات قرآن كاملاً عالم باشد، چنانكه قرآن در طريق راهنمايي، مردم را به ضلالت نمى اندازد وهركس بدان متوسل شد بدون شك رستگار مى شود، همچنين امام هم در طريق هدايت اشتباه وخطا ندارد واگر مردم در اعمال وگفتارشان از وى پيروى نمودند بايد بدون ترديد به سعادت واقعى نائل شوند. يعنى امام از خطا واشتباه معصوم است.

 

1) قال النبي(صلى الله عليه وآله وسلم): انى تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدى احدهما اعظم من الاخر: كتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض وعترتى اهل بيتى. ولن يفترقا حتى يردا على الحوض فانظروا كيف تخلفونى فيهما ــ ذخائر العقبى ط قاهره سال 1356 ص 16.الصواعق المحرقة ص 147.الفصول المهمة ص 22 البداية والنهاية ج 5 ص 209. كنزالعمال ط حيدرآباد ص 153 و167. نظم دررالسمطين تأليف محمد بن يوسف ط نجف ص 232. تذكرة خواص الامة تأليف سبط بن جوزى چاپ سال 1285 هجرى ص 182.
2) عن ابى ذرقال، قال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): مثل اهل بيتى مثل سفينة نوح من ركبها نجى ومن تخلف عنها غرق ــ الصواعق ص 150 و184، تذكرة خواص الامة ص 182. ذخائر العقبى ص 20 نظم در رالسمطين ص 235.
3) ينابيع المودة ج2 ص 63. اثبات الهداة ج 2 ص 253.
4) ينابيع المودة ج 1 ص 24.
5) ينابيع المودة ج 1 ص 54.
6) جامع احاديث الشيعه ج1مقدمه.