آيا اكثر جهانيان كشته مى شوند؟

با رسميت جلسه درمنزل آقاى جلالي، آقاى هوشيار پس ازيك مقدمه كوتاه گفت بحمدالله جلسات پربارى داشتيم ومن فكر مى كنم بسيارى از مسائل كه به نظر برادران مشكل مى آمد تا حدودى حل شده باشد لذا خوب است اگر مسئله مهمى بنظر برادران مى رسد مطرح نمايند.

مهندس: بردانشمندان پوشيده نيست كه مسلمين فعلى جهان نسبت به سائر اديان، دراقليتند. اكثر قابل توجه ساكنين زمين را غير مسلمان تشكيل مى دهد. شيعيان نيز، نسبت به سائر مذاهب مسلمين اقليت دارند. دربين شيعيان نيز، ستمكاران بسيارى وجود دارند. جمعيت كنونى جهان چنين است وبرطبق جريان عادى واز روى قياس، آينده هم به همين منوال خواهد بود. بنابراين، مى توان حدس زد كه درعصر ظهور مهدى موعود نيز شيعيان  در اقليت خواهند بود. با توجه به اين محاسبه ومقايسه، از جنابعالى سؤال مى كنم: آيا معقول وباوركردنى است كه اكثر قريب به اتفاق جهانيان به دست گروه قليلى شيعه ولشكر امام زمان كشته شوند ودم نزنند؟! علاوه براين، اگر اكثر اهل جهان  كشته شوند زمين به گورستانى تبديل مى شود واقليت باقى مانده بايد برگورستان پهناور جهان حكومت نمايند وچنين عملى را نمى توان اصلاحات وحكومت جهانى ناميد!!!

هوشيار: جناب آقاى مهندس! ما از اوضاع آيندهء جهان اطلاع كافى نداريم ونمى توانيم آينده را برطبق گذشته قياس كنيم. قدر مسلم اين است كه مردم از حيث استعداد وافكاردر ترقى وتكامل هستند وبراى پذيرفتن حق آماده تر مى گردند. اكنون شنيده مى شود كه بسيارى از روشنفكران شرق وغرب، توجه پيدا كرده اند كه اديان ومسلكهاى خودشان قدرت ندارند وجدان آنان را قانع سازند. از سوى ديگر غريزهء خدا پرستى ودين جويى آرامشان نمى گذارد لذا درجستجوى آيينى هستند كه از هرگونه عقائد فاسد وخرافات منزه باشد وقدرت ومعنويتى داشته باشد كه خواسته هاى درونى آنان را تأمين واز غذاى معنوى وروحانى بهره مندشان كند. از اين رهگذر است كه مى توان حدس زد جامعه بشريت درآيندهء نزديك به حقانيت ومتانت احكام ومعارف اسلام پى مى برد وبرايش روشن مى شود كه يگانه آيينى كه مى تواند به خواسته هاى درونى پاسخ مثبت بدهد وسعادت جسمانى وروانى را تأمين كند، فقط وفقط، دين مقدس اسلام است وبس.

متأسفانه ما چنان همت عالى ووسيلهء كافى دردست نداريم تا مردم جهان را از معارف پاك وحقايق نورانى اسلام مطلع گردانيم. اما حس حقيقت جويى مردم از يك طرف، معارف واحكام متين اسلام از طرف ديگر عاقبت اين مشكل را حل مى كند. درآن هنگام است كه جهانيان فوج فوج داخل اسلام مى شوند ومسلمين اكثريت پيدا مى كنند.

علاوه بر اين از اوضاع عمومى زمان ظهور مى توان پيش بينى نمود كه وقتى مهدى موعود ظاهر شد وحقايق اسلام را به مردم جهان عرضه داشت وبرنامهء انقلابى  واصلاحى اسلام را بسمع آنان رسانيد بسيارى از مردم اسلام را قبول مى كنند واز قتل نجات مى يابند زيرا از يك طرف، استعداد مردم براى درك حقائق به حد كمال رسيده از طرف ديگر معجزاتى را به دست امام زمان(عليه السلام) مشاهده مى كنند، از طرف ديگر، اوضاع عمومى جهان را غيرعادى وفوق العاده مى يابند واعلام خطر رهبر انقلاب به گوششان مى رسد. اين اوضاع سبب مى شود كه مردم جهان فوج فوج به دست مهدى موعود اسلام اختيار نمايند واز قتل نجات يابند.

اما كسانيكه با تمام اين اوضاع از پذيرفتن اسلام امتناع ورزند پس يهود ونصارى كه قبلاً گفتيم كشته نمى شوند وتحت الحمايهء دولت اسلامى زندگى مى كنند فقط كفار وستمگران معاند وستيزه گر هستند كه به دست لشكر مهدى دادگستر هلاك مى گردند، وتعداد آنها هم چندان زياد نخواهد بود.