مهدى در ساير اديان

مهندس: عقيدهء به مهدى موعود به مسلمانان اختصاص دارد يا در ساير اديان نيز چنين عقيده اى هست؟

هوشيار : عقيدهء مذكوربه مسلمانان اختصاص ندارد بلكه تمام اديان ومذاهب آسمانى در اين عقيده شركت دارند. پيروان همهء اديان عقيده دارند كه در يك عصر تاريك وبحرانى جهان، كه فساد وبيدادگرى وبى دينى همه جا را فرا گيرد يك نجات دهندهء بزرگ جهانى طلوع مى كند وبه واسطهء نيروى فوق العاده غيبى اوضاع آشفته جهان را اصلاح مى كند وخدا پرستى را بر بى دينى وماديگرى غلبه مى دهد. اين نويد خوش را نه تنها در تمام كتاب هايى كه به عنوان كتاب آسمانى باقى مانده مانند كتاب زندوپازند وكتاب جاماسبنامه كه از كتاب هاى مقدس زردشتيان مى باشند، كتاب تورات وملحقات آن كه كتاب مقدس يهود شمرده مى شود وكتاب انجيل عيسويان، مى توان پيدا كرد، بلكه در كتاب هاى مقدس براهمه وبودائيان نيز كم وبيش ديده مى شود.

همه ارباب ملل واديان اين عقيده را دارند ودر انتظار چنين موعود نيرومند غيبى بسر مى برند. هر ملتى او را با لقب مخصوصى مى شناسد. زردشتيان او را بنام سوشيانس (نجات دهندهء جهان) جهودان بنام سرور ميكائيلى، عيسويان بنام مسيح موعود، مسلمانان بنام مهدى منتظر مى نامند. ليكن هر ملتى آن نجات دهندهء غيبى را از خودش محسوب مى دارد. زردشتيان  او را ايرانى واز پيروان زردشت مى دانند، جهودان، از بى اسرائيل وپيروان موسى مى شمارند، عيسويان او را همكيش خودشان مى دانند ومسلمانان، از دودمان بنى هاشم وفرزند پيغمبرش مى شمارند. در اسلام بطور كامل معرفى شده ليكن در ساير اديان چنين نيست.

نكته قابل توجه اينست كه علائم ومشخصاتى كه در ساير اديان براى آن نجات دهندهء بزرگ ذكر شده، در مورد مهدى  موعود اسلام يعنى فرزند بلافصل امام حسن عسكرى نيز قابل انطباق است. مى توان او را از نژاد ايرانى شمرد زيرا مادر حضرت سجاد كه جد امام زمان است، يك شاهزاده خانم ايرانى بوده بنام شهربانو دختر يزدگرد پادشاه ساسانى. از دودمان وخاندان بنى اسرائيل نيز شمرده مى شود،زيرا بنى هاشم وبنى اسرائيل هر دو از نسل حضرت ابراهيم بوجود آمده اند،بنى هاشم از فرزندان  اسماعيل هستند وبنى اسرائيل از اولاد اسحاق پس بنى هاشم وبنى اسرائيل در واقع از يك خاندان محسوب مى شوند. به عيسويان  نيز نسبت دارد زيرا بر طبق بعض روايات، مادر حضرت صاحب الامر يك شاهزاده خانم رومى بوده بنام نرجس (نرگس) كه به صورت يك داستان شگفت انگيزى در كتابها ديده مى شود.

أصولا ً اين مطلب درست نيست كه مهدى نجات دهندهء جهان را  به يك ملت معينى اختصاص دهيم. او مى آيد كه با عناوين اختلاف انگيز از قبيل: اين  نژاد وآن نژاد، اين دين وآن دين، اين ملت وآن ملت. اين كشور وآن كشور، مبارزه كند بنابراين بايد او را مهدى موعود جهانيان شمرد نجات دهنده وحمايت  كننده حزب خداپرستان مى باشد پيروزى او پيروزى تمام انبياء وپيمبران ومردان صالح است.  از دين اسلام يعنى دين تكامل يافته آئين حضرت ابراهيم وموسى وعيسى وساير اديان آسمانى حمايت مى كند واز دين واقعى موسى وعيسى كه به وجود محمد ونبوت او بشارت  داده اند طرفدارى مى نمايند.

نا گفته نماند كه ما نمى خواهيم براى اثبات مهدى موعود، به بشارت هاى كتب قديم استدلال كنيم واصولاً احتياجى بدانها نداريم. بلكه مى خواهيم بگوئيم كه عقيدهء به ظهور يك نجات دهندهء فوق العادهء جهانى، يك عقيدهء مشترك دينى است كه از مصدر وحى سرچشمه گرفته وهمهء پيمبران بدان بشارت  داده اند. وهمهء ملل در انتظار آن هستند ليكن در تطبيق آن خطا شده است.