درازعمران تاريخ

مهندس: چطور شد كه دستگاه آفرينش، فقط به امام زمان چنين عمر درازى را ارزانى داشته امثال ونظائرى ندارد؟!

هوشيار: اتفاقاً عالم از اين افراد كمياب، داشته ودارد. از جمله آنان نوح پيغمبر(عليه السلام) است. بعضى از مورخين عمرش را(2500) سال دانسته اند، در توراة (950) سال عمر برايش نوشته شده است.

قرآن كريم بالصراحه دلالت مى كند كه نهصد وپنجاه سال در بين قوم خويش مشغول دعوت وتبليغ بوده است. در سوره عنكبوت مى فرمايد: (ما نوح را بسوى قومش فرستاديم ونهصد وپنجاه سال در بين آنان درنگ نمود. پس طوفان قومش را فروگرفت درحاليكه از ستمكاران بودند).(1)

ما اگر در صحت گفتارمورخين ترديد نماييم در صحت قرآن شك نداريم وآن كتاب آسماني، روزگار دعوت حضرت نوح را نهصد وپنجاه سال دانسته است واين عمر، كاملاً غير عاديست.

مهندس: من شنيده ام كه اين آيه نيزخودش از متشابهاتست؟

هوشيار: كجاى اين آيه متشابه است، آيا از حيث معنا ومفهوم ابهام واجمالى دارد؟! هركس اندك اطلاعى از قواعد ولغت عرب داشته باشد به خوبى از عهده تفسير اين آيه برمى آيد. اگر اين آيه از متشابهات باشد آيه محكمى در قرآن باقى نمى ماند! من نمى توانم براى كلام چنين افراد محملى پيدا كنم جز اينكه بايد گفت، اينها اصل قرآن را منكر بوده ليكن از اظهار اين موضوع وحشت داشته اند.

مسعودى عده اى از دراز عمران را در كتاب خود نامبرده وعمرهاى طويل آنان را نگاشته است از جمله:

آدم:930 سال، شيث:912 سال، انوش:960 سال، قينان:920 سال، مهلائل:700 سال، لوط: 732 سال، ادريس: 300 سال، متوشالح: 960 سال، لمك: 790 سال، نوح: 950 سال، ابراهيم: 195 سال، كيومرث: 1000 سال، جمشيد:600 يا 900 سال، عمربن عامر:800 سال، عاد: 1200 سال.(2)

شما اگر به كتابهاى تاريخ وحديث وتورات مراجعه كنيد از اين قبيل افراد زياد خواهيد ديد. ليكن لازم است تذكر دهم كه: مدرك عمده اين عمرهاى طويل يا توراة وتواريخ آنست كه حال آنها براهل تحقيق پوشيده نيست يا اخبارآحادى است كه مفيد يقين نيستند يا تواريخ غير معتبر است كه بهرحال خالى از اغراق ومبالغه نيستند وچون صحت آنها براى من روشن نبود از بحث واستدلال به آنها خوددارى مى نمايم وبراى اقامه شاهد به همان عمر دراز حضرت نوح اكتفا مى كنم. شما اگر در صدد تحقيق وتفصيل باشيد مى توانيد بكتاب (المعمرون والوصايا) تأليف ابى حاتم سجستانى وكتاب(الآثارالباقية) تأليف ابوريحان بيرونى وكتب تاريخ ديگر مراجعه كنيد.

 

(1) ولقد ارسلنا نوحاً الى قومه فلبث فيهم الف سنة الا خمسين عاما فاخذهم الطوفان وهم ظالمون ـ سورهء عنكبوت آيهء 14.
(2) تاريخ مروج الذهب ج 1و.