كيفيت ظهور

كيفيت ظهور

جلسه طبق معمول درساعت هشت، رسميت يافت واولين سؤال را آقاى دكتر مطرح كرد:

دكتر: كيفيت ظهورصاحب الامر عليه السلام ر اجمالاً بيان كنيد.

هوشيار: ازاحاديث اهل بيت چنين استفاده مى شود: هنگامى كه اوضاع عمومى جهان مساعد گشت وافكار جهانيان براى پذيرش حكومت حق آماده شد، خداوند متعال به مهدى اجازهء نهضت مى دهد. پس ناگهان درمكه ظاهر مى گردد ومنادى حق بشارت ظهورش را به سمع جهانيان مى رساند. مردان برگزيدهء جهان كه درچندين روايت تعدادشان سيصد وسيزده نفر تعيين شده اولين نداى حق را لبيك گفته دراولين ساعات دعوت، مجذوب مغناطيس ولايت مى گردند.

حضرت صادق (عليه السلام) فرمود: هنگاميكه صاحب الزمان ظهور نمود، جوانان شيعه بدون وعدهء قبلي، درهمان شب خودشان را به مكه مى رسانند(1) سپس دعوت عمومى خويش را شروع مى كند. مردم رنجيده واز همه جا مأيوس دورش اجتماع مى نمايند وبا او بيعت مى كنند ودراندك زماني، سپاه انبوهى از مردان شجاع وفداكار واصلاح طلب جهان، برايش مجهز مى شوند. امام محمدباقر وامام جعفر صادق (عليه السلام) درتوصيف ياران قائم فرموده اند: شرق وغرب جهان را اشغال مى كنند، تمام موجودات جهان را مسخر مى گردانند، هريك از آنها نيروى چهل مرد دارد وقلوبشان از پاره هاى آهن سخت تر است به طوريكه اگر در راه هدف به كوههاى آهن برخورد نمايند آنها را پاره مى كنند وتا وقتى كه رضايت خدا فراهم نشود از جنگ دست نمى كشند.(2)

درآن موقع، زمامداران خودسر وستمگران بى وجدان، احساس خطر مى نمايند ودر صدد دفاع برمى آيند ونداى مخالفت را به هم مسلكان خويش مى رسانند، اما سربازان عدالتخواه واصلاح طلبان جهان كه ازجور وتعدى خسته شده اند، تصميم نهايى را مى گيرند، با اتحاد وكوشش به آنها حمله مى نمايند، با تأييدات خداوندى ستمكاران را ريشه كن نموده قتل عامشان مى كنند، رعب وترس همه را فرا مى گيرد وتسليم دولت حق مى گردند.

بسيارى از كفاربه واسطهء ديدن علائم صدق وحقيقت، به دين اسلام مى گروند، آنهايى كه دركفر وظلم خويش اصرار ورزند به دست لشكر مهدى قتل عام مى شوند. يگانه دولت مقتدر ونيرومند اسلام درسرتاسر زمين تشكيل مى يابد ومردم از جان ودل درحفظ وحراست آن كوشش مى نمايند (93)..دين اسلام عمومى مى گردد ودرتمام بلاد داخل مى شود (94)

 

سرنوشت كفار

دكتر: درعصردولت مهدى سرنوشت كفار ومشركين چيست؟

هوشيار: از آيات وروايات استفاده مى شود كه درعصر مهدي(عليه السلام) حكومت وقدرت زمين از كفارغير كتابى وماديين گرفته مى شود ودردست مسلمين ورجال شايستهء جهان واقع مى شود. از باب نمونه چند آيه را تذكر مى دهم: خداوند متعال درسورهء انبياء آيهء 105 مى فرمايد: ما درزبور نوشتيم بعداز آنكه درتوراة نوشته بوديم كه بندگان شايستهء ما وارث زمين خواهند شد.

درسورهء صف آيهء 9 مى گويد: او خدايى است كه رسولش را باهدايت وآيين حق فرستاد تا برتمام اديان غالب گردد، گرچه مشركين كراهت داشته باشند. درسورهء نور آيه 54 مى گويد: خدا به كسانيكه ايمان آوردند وعمل شايسته انجام دادند وعده داد كه آنان را خليفهء زمين گرداند، چنانكه پيشينيان آنان را به خلافت رسانيد. ونويد داد، دينى را كه برايشان پسنديده است، با قدرت ونيرومند گرداند وترسشان را به ايمنى تبديل كند تا مرا بپرستند وشرك نياورند.

درسوره قصص آيه 4 مى گويد: ما اراده نموديم بركسانى كه درزمين زبون شمرده مى شوند، منت نهاده، پيشوا ووارث زمين شان گردانيم وقدرتى به آنان عطا كنيم.

اين آيات بشارت مى دهند روزى خواهد آمد كه قدرت وفرماندهى جهان، به دست مؤمنين ومسلمين شايسته وبالياقت واقع خواهد شد ونور اسلام تمام اديان را تحت الشعاع قرار مى دهد وبرآنها غالب مى گردد. از احاديث استفاده مى شود كه درعصر دولت مهدى دستگاه شرك وكفراز زمين برچيده مى شود وجزموحد ويكتاپرست وگويندهء كلمهء توحيد، احدى درزمين باقى نمى ماند. از باب نمونه:

پيغمبر(صلى الله عليه وآله وسلم) فرمود: اگر ازعمر دنيا بيش ازيك روز هم باقى نمانده باشد خدا مردى را كه نامش نام من واخلاقش اخلاق من وكنيه اش ابوعبدالله است، مبعوث مى كند وبوسيلهء اودين را ــ به عظمت اولى خود ــ برمى گرداند وفتوحاتى را نصيبش مى كند وبه جز گويندهء كلمهء توحيد كسى روى زمين باقى نخواهد ماند. به آن حضرت عرض شد: مرد مذكوراز نسل كدام فرزندانت به وجود مى آيد؟ پيغمبردستش را به حسين زده فرمود:ازاين(3)

حضرت ابوجعفر(عليه السلام) ـ درحديثى ـ فرمود: قائم واصحابش آن قدر جنگ مى كنند تا ديگر مشركى باقى نماند.(4)

 

سرنوشت يهود ونصارى

 

دكتر: يهود ونصارى كه دينشان آسمانى است به چه سرنوشتى گرفتار مى شوند؟

هوشيار: ظاهر بعض آيات اين است كه يهود ونصارى تا قيامت باقى خواهند ماند.

خداوند متعال، درسورهء مائده مى فرمايد: ما از كسانيكه ادعاى نصرانيت داشتند پيمان گرفتيم. پس قسمتى از پندهاى ما را فراموش نمودند، ما هم دشمنى وكينه را تا قيامت دربينشان انداختيم.(5)

درسورهء آل عمران مى فرمايد: خدا به عيسى فرمود: من ترا گرفته بسوى خويش برآرم واز كفار دورت نمايم وپيروانت را تا قيامت بالا دست ومسلط بركفار گردانم.(6)

خداوند متعال درآيهء اول مى گويد: دشمنى وكينه توزى را تاقيامت دربين نصارى خواهم انداخت. ودرآيهء دوم وعده داده كه: نصارى تاقيامت برتر از كفار باشند. مقتضاى ظاهر اين دو آيه اين است كه: كيش نصارى تاقيامت ودرعصر دولت مهدى نيز برجا خواهند ماند.

درسورهء مائده مى گويد: يهودان گفتند: دست خدا بسته است دست خودشان بسته باد وبسزاى اين ناروا كه به خدا نسبت دادند ملعون شوند، بلكه دست رحمت او گشوده است وهرچه بخواهد انفاق مى كند. قرآنى كه برتو نازل گشته سركشى وكفر بسيارى ازآنها را افزون مى كند وتا قيامت درميانشان دشمنى وكينه انداختيم.(7)

چنانكه ملاحظه مى فرماييد، ظواهر اين آيات دلالت مى كنند كه كيش يهود ونصارى تا قيامت باقى خواهد ماند.

از بعض احاديث نيزهمين موضوع استفاده مى شود.ازباب نمونه:

ابوبصيرمى گويد: به امام صادق(عليه السلام) عرض كردم: صاحب الامربا اهل ذمه ــ يهود ونصارى ــ چه مى كند؟ فرمود: مانند پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) با آنان مصالحه مى كند، آنها هم با كمال ذلت جزيه مى دهند.(8)

حضرت ابوجعفر(عليه السلام) فرمود: صاحب الامر مهدى ناميده شد براى اينكه تورات وسائر كتابهاى آسمانى را از غارى كه درانطاكيه واقع شده استخراج  مى نمايد، بين اهل تورات با توراة وبين اهل انجيل با انجيل وبين اهل زبور با زبور وبين اهل قرآن با قرآن قضاوت خواهد كرد.(9)

در مقابل اين آيات وروايات، احاديث مخالفى هم وجود دارد كه دلالت مى كنند درعصر دولت مهدي(عليه السلام) غير ازمسلمانان احدى روى زمين باقى نمى ماند، آن حضرت دين اسلام را بريهود ونصارى عرضه مى دارد هركس پذيرفت از كشته شدن نجات مى يابد وهركس امتناع ورزيد به قتل مى رسد. از باب نمونه:

ابن بكير مى گويد: تفسيرآيهء ــ وله اسلم من فى السموات والارض طوعاً وكرهاً واليه يرجعون ــ را ازحضرت ابو الحسن (عليه السلام) پرسيدم. فرمود: آيهء مذكور درشأن قائم نازل شده است. وقتى آن جناب ظاهر شد دين اسلام را بريهود ونصارى وصابئين وكفار شرق وغرب، عرضه مى دارد، پس هركس با ميل واختيار اسلام بياورد بنماز وزكوة وسائر واجبات امرش مى كند وهركس از قبول اسلام امتناع ورزيد گردنش را مى زند، تا اينكه درشرق وغرب زمين، جز موحد خداپرست كسى باقى نماند. ابن بكير مى گويد: به آنحضرت عرض كردم فدايت شوم، مردم جهان زيادتر از آنند كه كشته شوند؟ فرمود: هرگاه خدا كارى را اراده كرد زياد را كم، وكم را زياد مى گرداند.(10)

حضرت ابو جعفر(عليه السلام) فرمود: خداشرق وغرب جهان را براى صاحب الامر مفتوح مى كند آن قدر جنگ مى كند تا اينكه جز دين محمد دينى باقى نماند.(11)

حضرت ابوجعفر(عليه السلام) درتفسير آيهء ذيل فرمود: به طورى مى شود كه احدى باقى نمى ماند مگر اينكه به محمد ايمان بياورد(6).(12)

چنانكه ملاحظه فرموديد احاديث دودسته اند: يك دسته موافق قرآن، دستهء ديگر مخالفآن، ليكن بردانشمندان پوشيده نيست كه احاديث موافق قرآن براحاديث مخالف مقدمند وآنها را از اعتبار ساقط مى سازند. بنابراين، يهود ونصارى درعصر دولت مهدى باقى خواهند ماند ليكن ازعقيدهء تثليث وشرك دست برمى دارند وخداپرست مى شوند وتحت الحمايهء حكومت اسلامى به زندگى خويش ادامه مى دهند. درعين حال، دولتهاى باطل سقوط مى كنند وقدرت جهان دردست مسلمانان صلاحيتدار واقع مى شود ودين اسلام دين جهانى وبرتمام اديان غالب مى گردد وبانگ توحيد از همه جا بلند مى شود. امام صادق عليه السلام فرمود: هنگاميكه قائم ما قيام كرد هيچ نقطه اى از زمين نيست جزاينكه آواى: اشهدان لا اله الا الله وان محمداً رسول الله درآنجا بلند مى شود.(13)

حضرت ابوجعفر(عليه السلام) فرمود: وقتى قائم قيام كرد دولت باطل براى هميشه سقوط مى كند.(14)

حضرت ابوجعفر(عليه السلام) در تفسير آيهء ذيل فرمود: اين آيه درباره ائمه ومهدى ويارانش نازل شده است، خدا آنان را برشرق وغرب زمين فرمانده وحاكم مى گرداند بواسطهء آنان دين را تقويت مى كند وبدعتها وباطل را از بين مى برد ـ چنانكه نادانان حق را پايمال كرده اند ـ به طوريكه ديگر از ظلم اثرى باقى نمى ماند. وظيفه امر به معروف ونهى از منكر را انجام مى دهند.(15)

ابوبصير مى گويد: خدمت امام حعفر صادق(عليه السلام) عرض كردم يابن رسول الله! قائم شما اهل بيت كيست؟ فرمود: ابابصير! او پنجمين فرزند پسرمن موسى است، پسربهترين كنيزان خواهد بود. به قدرى غيبتش طولانى مى شود كه گروهى به شك ميافتند. بعداً خدا ظاهرش مى نمايد وشرق وغرب زمين را به دستش فتح مى كند. عيسى بن مريم نازل مى شود وپشت سرش نماز مى خواند. درآن عصر، زمين به نور خدا روشن مى گردد وتمام نقاطيكه غير خدا درآن عبادت شده به عبادتگاه خدا تبديل مى شود. دين مخصوص خدا مى گردد، گرچه مشركين از آن كراهت داشته باشند(16) پيغمبر(صلى الله عليه وآله وسلم) به علي(عليه السلام) فرمود: امامان بعد ازمن دوازده نفرند، اولشان تو وآخرشان قائمى است كه خدا به دست وى شرق وغرب جهان را مفتوح مى گرداند.(17)

مهندس: من موضوعى در اين رابطه به خاطرم رسيد ولى مثل اينكه وقت، كمى گذشته ونبايد بيش از اين مزاحم آقاى دكتر وساير دوستان شد واگر اجازه بفرماييد درجلسه بعد مطرح كنم.

جلسه خاتمه يافت وقرار شد هفته آينده همه دوستان درمنزل آقاى جلالى گردهم آيند.

 

1) بحار الأنوار ج 370.
2) بحار الأنوار ج 52 ص 327.
3) قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم) : لولم يبق من الدنيا الايوم واحد لبعث الله فيه رجلا اسمه اسمى وخلقه خلقى يكنى ابا عبدالله، يردالله به الدين ويفتح له فتوحاً ولا يبقى على وجه الارض الامن يقول: لا اله الا الله. فقيل له: من اى ولدك؟ قال من ولد ابنى هذا وضرب بيده على الحسين ــ اثبات الهداة ج 7 ص 215و 247.
4) بحار ج 52 ص 345.
5)  ومن الذين قالوا انا نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظاً مماذكروا به فاغرينا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيمة)  ـ آيه 14.
6) اذ قال الله يا عيسى انى متوفيك ورافعك الى ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيمة)  ـ آيه 55.
7) وقالت اليهود: يد الله مغلولة، غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيراً منهم ما انزل اليك من ربك طغياناً وكفراً والقينا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيمة)  آيهء 64.
8) بحار الأنوار ج 52 ص 381 و376.
9) غيبت نعمانى ص 125.
10) بحار الأنوار ج 52 ص 340.
11) قال ابو جعفر عليه السلام فى حديث الى ان قال ــ فيفتح الله له شرق الارض وغربها ويقتل الناس حتى لايبقى الا دين محمد ـ بحار الأنوار ج 52 ص 390.
12) قال ابو جعفر عليه السلام فى قول الله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون)  يكون ان لا يبقى احد الا اقربمحمد ـ بحار الأنوار ج 52 ص 346.
13) قال ابو عبد الله عليه السلام:اذا قام القائم لايبقى ارض الانودى فيها شهادة ان لا اله الا الله وان محمداً رسول الله. بحار الأنوارج 52 ص 340.
14) قال ابو جعفر عليه السلام ـ فى حديث ـ اذا قام القائم ذهبت دولة الباطل ـ بحارج 51 ص 62.
15) ابو الجارود عن ابى جعفر عليه السلام فى قولهالذين ان مكناهم فى الارض اقاموا الصلوة وآتوا الزكوة)  فهذه لآل محمدصلى الله عليه وآله وسلم)  الى آخر الائمة والمهدى واصحابه، يملكهم الله مشارق الارض ومغاربها ويظهربه الدين ويميت الله به وباصحابه البدع والباطل كما امات السفهاء الحق، حتى لا يرى اين الظلم ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ــ بحارج 51 ص 47.
16) بحار الأنوار ج 51 ص 146.
17) بحار الأنوار ج 52 ص 378.