مقدمه چاپ جديد

به نام خداى بزرگ

عقيده به وجود مهدى موعود وامام زندهء غايب يك عقيدهء اسلامى است واز اركان مذهب اماميه بشمار مى رود.عقيده اى است قطعى كه بوسيله اخبار متواتر وقطعى الصدور به اثبات رسيده وقابل تشكيك نخواهد بود. ليكن بسيارى از مسائل مربوط به آن نياز به تحقيق وبررسى دارد. ازقبيل: طول عمر، غيبت طولانى، علت غيبت، فوائد امام زمان درزمان غيبت، وظيفهء مسلمين درزمان غيبت، علائم الظهور، انقلاب جهانى مهدى، وچگونگى پيروزى آن جناب، سلاح سپاهيان مهدى، ودهها مسألهء ديگر. چون دراين باره، اشكالات زيادى از جانب مخالفين، كتباً وشفاهاً، دربين قشر جوان وتحصيل كرده، القا مى شد، كه نياز به پاسخگويى داشت. با اينكه درباره امام زمان روحى فداه كتابهاى فراوانى تأليف شده ليكن متأسفانه اكثر نويسندگان توجهى به اشكالات نداشته ودرصدد پاسخگويى نبوده اند. نگارنده از سالهاى قبل به اين نياز توجه داشت وبه همين منظور درصدد تأليف كتابى برآمد كه مطالب صحيح مربوط به امام زمان را به خوانندگان عرضه دارد وپاسخگوى مشكلاتشان باشد. وبحمدالله توفيق يافت چنين كتابى را درسال 1346 چاپ ودراختيار علاقه مندان قرار دهد. ولى همواره درصدد تكميل آن بوده وهست. لذا درسال 1347 كتاب با تجديد نظر واضافات چاپ ودراختيار علاقه مندان قرار گرفت. ولى ازآن سال تا كنون كتاب مكرراً بطبع رسيد وتوفيق تجديد نظر فراهم نشد. تا اينكه دراين زمان توفيقى حاصل شد ومطالب جديدى فراهم گرديد. لذا كتاب را با تجديد نظر واضافات سودمند، تقديم علاقه مندان مى نمايم. بازهم متذكر مى شوم كه پرونده كتاب همانند سابق مفتوح خواهد بود. وازخوانندگان مى خواهم كه با ارسال تحقيقات ورهنمودهاى خودشان، نويسنده را ممنون الطاف خويش سازند.

قم ـ ابراهيم اميني

اسفند ماه 1366