نام بردن قائم وبرخاستن مردم

جلالي: چنانكه اطلاع داريد در ميان مردم مرسوم است: وقتيكه كلمه قائم برزبان جارى شد، بلند مى شوند آيا اين عمل مدركى هم دارد يا نه؟

هوشيار: اين رفتار در بين تمام شيعيان بلاد معمول بوده وهست. نقل شده كه امام رضا(عليه السلام) در يكى از مجالس خراسان حضور داشت، كلمهء قائم مذكور شد. پس آنجناب ايستاد ودست مباركش را بر سرنهاده فرمود: اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه.(1)

اين عمل در عصر امام صادق(عليه السلام) نيز معمول بوده است خدمت آنجناب عرض شد: علت چيست كه در موقع ذكر قائم بايد قيام كرد؟ در جواب فرمود: صاحب الامر غيبتى دارد بسيار طولانى واز كثرت لطف ومحبتى كه به دوستانش دارد، هركس وى را به لقب قائم كه مشعراست به دولت او واظهار تأثرى است از غربت او ياد كند، آنجناب هم نظر لطفى باو خواهد نمود. چون در اين حال، مورد توجه امام واقع مى شود سزاوار است از باب احترام به پا خيزد وتعجيل فرجش را از خدا بخواهد.(2)

پس اين رفتار شيعيان، ريشه مذهبى دارد واظهار ادب وشعارى است، گرچه وجوبش معلوم نيست.

1) كتاب الزام الناصب ط سال(1351) ص 81.
2) الزام الناصب ص 81.