طول عمر حضرت صاحب الامر

هوشيار:چنانكه اطلاع داريد: شيعيان عقيده دارند كه مهدى موعود همان فرزند امام حسن عسكرى است كه درتاريخ 255 يا 256 متولد شده است، از آنروز تا حال زنده است ودرحالت غيبت زندگى مى كند وشايد صدها سال ديگر نيز بهمين منوال زيست نمايد.آيا علم طب وزيست شناسي، چنين عمر دراز غير عادى را محال مى داند؟

دكتر: مسئله اى كه هنوز براى اينجانب وتا آنجا كه اطلاع دارم ودر كتابها خوانده ام برهمه كس پوشيده است، راز طول عمر حضرت قائم آل محمد(عجل الله تعالى فرجه) است. اما به نظر مى رسد كه: با پيشرفتى كه در علوم حاصل شده ومى شود وبا تأييدات خداوند متعال، اين مشكل بزودى حل گردد ودر دسترس علاقه مندان قرار گيرد.

آنچه را فعلاً مى توانم عرض كنم اين است كه: با دانش ناقص امروزى واز روى قياس نبايد آنرا مردود دانست وخط بطلان برآن كشيد. زيرا علاوه بر اصل امكان، چندين نمونه از زندگيهاى طولانى وغير عادى در دست داريم كه كاملاً به ثبوت رسيده ودر آنها ترديدى نيست.

الف: در ميان گياهان، درختان طويل العمرى وجود دارند كه از قديمى ترين موجودات روى زمين بشمار l است كه در(كاليفرنيا) موجود است. بعضى از اين درختان (300) sequoia مى روند. از آن جمله پا ارتفاع و(110) پا محيط دور تنه دارند. عمر بعضى از آنها از پنجهزار سال تجاوز مى كند، بطورى ) شروع به ساختمان هرم بزرگ مصر khorfu) كه مى توان حدس زد: در زمانى كه فرعون بزرگ كرده بود اين درختان شاداب وجوان بوده اند ودر هنگام تولد حضرت عيسي(عليه السلام) ضخامت پوستشان بيك پا در موزه تاريخ طبيعى sequeiagigentea مى رسيده است مثلاً مقطع تنه يك درخت از نوع وجود وجود دارد كه داراى (1335) حلقه يعنى (s:kensington) كنسينگتون جنوبي (S: Kensigton) وجود دارد كه داراي (1335) حلقه يعني همين قدر سال است.(1)

مسن ترين موجود زنده ايكه هنوز هم حيات دارد ودر حدود چهار هزار وششصد سال عمرش كه  در كاليفرنياى  مركزى وشرقى (pinus aristata) مى باشد يك نوع كاجى است بنام  موجود است. در حيوانات، مسن ترين حيوانات زنده، نوعى لاك پشت است كه درجزاير لم يزرع (گالاپاگوش) وجود دارد كه (177) سال عمر دارد، در حدود 450 پوند وزن وپوسته اى به طول چهار پا دارد(2)..

ب: در حفاريهايى كه در مصر باستان به عمل آمده، در مقبره فرعون جوان مرگ ومعروف مصر(توت اخ منون) گندمهايى را يافتند ومن خودم آن گندمها را در مقبره مزبور مشاهده نمودم ودر مجلات خواندم كه آنها را در بعض نقاط كاشته اند وكاملاً سبز وبارور شده وبه ثمر رسيده است. اين موضوع اثبات مى كند كه: نطفه حياتى گندم، در حدود سه يا چها رهزار سا ل زنده مانده است.

ج: ويروسها را مى توان از قديمى ترين موجودات زنده دانست. ويروس نوعى از موجودات زنده است كه مطالعه درباره زندگى آنها ممكن است راز حيات را آشكار سازد. همين ها هستند كه بسيارى از بيمارى هاى نباتى وحيوانى وانسانى را توليد مى كنند مانند زكام معمولي، مشمشه، سرخجه، آبله،آبله مرغان وبيمارى هاى ديگر. در كاوشهاى باستانى توانسته اند، اين ويروسها را از اعصارى كه مربوط به ما قبل تاريخ (و شايد بيش از صدهزار سال قبل) است كشف كنند ودر محيط هاى مخصوص كشت دهند. يعنى اين موجودات پس از گذشتن يك صد هزار سال، هنوز آثارزندگى را از دست نداده اند. گرچه در اين مدت، به حالت خفته ونهفته مى زيسته اند وبه حسب ظاهر با موجودات مرده فرقى نداشته اند(3)..

د: اخيراً در روزنامه ها خواندم كه: در كاوشهاى نواحى سيبرى حيوانات بزرگترى را به دست آورده اند وبعد از آنكه آنها را در شرائط مساعدى گذاشتند، آثار حيات در وجودشان نمايان گشت، اين حيوانات يخ زده بودند.

هـ. يكى از راههايى كه به وسيله آن مى توان عمر يك موجود زنده را طولانى كرد وآن را در حال نيمه زنده وقابل زندگى مطالعه نمود، هيبرناسيون است كه به نام زمستان خوابى موسوم شده است. اين خواب در بعضى از حيوانات، در تمام فصل سرما ادامه دارد ودر بعضى از آنها در تمام فصل گرما. وقتى حيوان وارد هيبرناسيون شد، احتياجش به غذا از بين رفته سوخت وساز بدن تا سى الى صدبرابر تقليل مى يابد،دستگاه تنظيم كننده  حرارت او موقتاً از كار ميافتد وبا كم شدن حرارت محيط، ديگر مو وپوست او سيخ نشده ولرزه بر اندامش نميافتد وحرارت بدن، مانند حرارت محيط مى شود كه ممكن است تا چند درجه بالاى نقطه انجماد(39ـ41 فارنهايت) برسد تنفس كند ونامنظم مى گردد وضربان قلب گاه گاه وكند مى شود (7 تا 10 مرتبه در دقيقه براى سنجاب زمينى كه معمولاً 300 مرتبه در دقيقه بايد بزند) رفلكسهاى مختلف عصبى متوقف مى شود وموجهاى الكتريكى مغز در زير حرارت 52ـ66 درجه فارنهايت، ديگر مشهود نيست. بعضى از حيوانات ممكن است تا مدت مديدى در مايعات فوق العاده سرد زنده بمانند وبعضى ازماهيها در فيوردهاى (نروژ) به همين حال به زندگى خود ادامه مى دهند. بسيارى از سلولهاى زنده را مانند نطفه انسان وحيوان براى تلقيح مصنوعي، وگلبولهاى قرمز را براى ترانسفوزيون، مى توان به حالت يخ زدگى نگهدارى كرد.همچنين بعضى از حيوانات خيلى كوچك وساده را مى توان مكرر يخ زد ومجدداً گرم كرد بدون اينكه آسيبى به آنها وارد شود.

مطالعه زمستان خوابى از اين جهت قابل توجه است كه شايد بدان وسيله، رازطول عمر كشف گردد وانسان را بطول عمر نائل گرداند.

مطالعه احوال درختان طويل العمر، زنده ماندن چندين هزار ساله نطفه حياتى نباتات، زندگى چندين هزار ساله ويروسها، حالات شگفت انگيز خوابهاى زمستانى وتابستاني،ترقيات حيرت انگيز علم طب وزيست شناسى وامثال اينها، بشر را به امكان طولانى نمودن عمر وغلبه بر پيري، اميدوار نموده وبه كوشش وتحقيقات وكنجكاوى وادارشان كرده است. اميد است دانشمندان براين هدف مقدس وآرمان بشريت موفق وكامياب گردند ودر نتيجه، راز طول عمر قائم آل محمد، براى طالبان حقيقت آشكار گردد.

(باميد آنروز) دكتر ابوتراب نفيسى ـ استاد ورئيس دانشكده پزشكى وداروسازى اصفهان.

هوشيار: من در طول اين مدت، به مقاله جالبى برخورد نمودم كه يكى از مجلات فرانسه ترجمه شده بود وچون با بحث ما مناسب بود عينش را يادداشت كرده با اجازه رفقا مى خوانم.

 

1) دائرة المعارف بريتانيائى ج 14 ص 376.
2) دائرة المعارف آمريكائى ج 17 ص 463.
3) روزنامه اطلاعات.