نامه‌­ي امام به يكي از فقها

نامه‌­ي امام به يكي از فقها

ايشان در همين رابطه به يكي از فضلاي حوزه چنين نوشت: «لازم است از برداشت جنابعالي از اخبار و احكام الهي اظهار تأسف كنم. بنابر نوشته جنابعالي زكات تنها براي مصارف فقرا و ساير اموري است كه ذكرش رفته است و اكنون كه مصارف به صدها مقابل آن رسيده است راهي نيست. و «رهان» در سبق و رمايه مختص است به تير و كمان و اسب دواني و امثال آن كه در جنگ‏هاي سابق به كار گرفته مي‏شده است. و امروز هم تنها در همان موارد است. و انفال كه بر شيعيان تحليل شده است امروز هم شيعيان مي‏توانند بدون هيچ مانعي با ماشين‏هاي كذايي جنگل‏ها را از بين ببرند و آن چه را كه باعث حفظ و سلامت محيط زيست است را نابود كنند و جان ميليون‏ها انسان را به خطر بيندازند و هيچ­كس هم حق نداشته باشد مانع آنها باشد، منازل و مساجدي كه در خيابان كشي‏ها براي حل معضل ترافيك و حفظ جان هزاران نفر مورد احتياج است نبايد تخريب گردد. و امثال آن. و بالجمله آن گونه كه جنابعالي از اخبار و روايات برداشت داريد تمدن جديد به كلي بايد از بين برود و مردم كوخ نشين بوده و يا براي هميشه در صحرا زندگي كنند. 2/7/1367.»[1]

 

[1]. صحيفه امام، ج2، ص150