ضعف، به جرم تشيع

يكى از وجوهيكه از اسباب ضعف راوى شمرده شده شيعه بودنست، مثلا ابن خلدون، قطن بن خليفه را كه يكى از روات احاديث مهدى است به جرم تشيع مردود دانسته درباره‌اش مينويسد:

عجلى مى‌گويد: قطن از حيث حديث خوبست ليكن كمى متمايل به تشيع بوده است.

احمد بن عبد اللّه بن يونس مى‌گويد: به قطن برخورد مى‌كردم ولى او را مانند سگ رها مى‌نمودم. ابو بكر بن عياش مى‌گويد: احاديث قطن را ترك نكردم جز براى فساد مذهبش.

ولى احمد و يحى بن قطان و ابن معين و نسائى و ديگران وى را توثيق نموده‌اند  ١ .

باز ابن خلدون دربارۀ هارون كه يكى از رجال آن احاديث است مى‌نويسد:

هارون از اولاد شيعيان بوده است  ٢ . عده‌اى يزيد بن ابى زياد را كه يكى از روات آن احاديث است به‌طور اجمال تضعيف نموده‌اند، ليكن بعضى سبب ضعف را توضيح داده‌اند، محمد بن فضيل درباره‌اش مى‌گويد: از بزرگان شيعه بوده و ابن عدى ميگويد: از شيعيان كوفه بوده است 3.

ابن خلدون دربارۀ عمار ذهبى نوشته است: اگرچه احمد و ابن معين و ابو حاتم و نسائى و ديگران عمار را توثيق نموده‌اند اما بشر بن مروان بواسطۀ نسبت تشيع رگ حياتش را قطع كرده است  ۴ .
دربارۀ عبد الرزاق بن همام مى‌نويسد: احاديثى را در فضائل اهل بيت نقل كرده و مشهور به تشيع است 5.

 ١ ) . مقدمۀ ابن خلدون ص  ٣١٣ .
 ٢ ) . مقدمۀ ابن خلدون ص  ٣١۴ .
3) . مقدمۀ ابن خلدون ص 318.
 ۴ ) . مقدمۀ ابن خلدون ص  ٣١٩ .
 5 ) . مقدمۀ ابن خلدون ص  ٣٢٠ .