اشكال يكى از نويسندگان

فهيمى: مؤلف كتاب المهدية فى الاسلام نوشته است:

محمد بن اسماعيل بخارى و مسلم بن حجاج نيشابورى، احاديث مهدى را در كتب خودشان كه از صحاح معتبر مى‌باشد و روايات آن دو كتاب با كمال دقت و احتياط ضبط شده است، نقل نكرده‌اند. بلكه آن احاديث در كتاب‌هايى مانند سنن ابى داود و ابن ماجه و ترمذى و نسائى و مسند احمد كه در منقولات آنها زياد دقت نمى‌شده موجود است و علماى حديث از جمله ابن خلدون آن احاديث را تضعيف نموده و مردود دانسته‌اند 1.

 ١ ) . كتاب المهدية فى الاسلام ص  ۶٩ .