HZ.MEHDİ(A.S)ZAMANINDA DÜNYA

HZ.MEHDİ(A.S)ZAMANINDA DÜNYA


Hadislerde yer aldığı üzere Hz. Mehdi (a.s) zuhur edip savaşta Doğu-Batı güçlerine karşı galip gelince tüm dünya bir tek cihanşumul İslam devletiyle idare edilecektir. İmam (a.s) tüm ülke ve beldelere liyakatli yöneticiler tayin edecektir.

Bu yöneticilerin çalışma ve ciddiyeti sayesinde tüm topraklar ihya ve bayındır olacak Hz. Mehdi (a.s) da tüm dünyayı dikkatli bir şekilde kontrol edecek,

dünyayı adaletle dolduracak, insanlar birbirine karşı sevgi ve merhametle davranacak; heryerde emniyet ve güvenlik olacaktır. Hiçkimse bir başkasına eziyet etmeyi düşünmeyecek,

insanların iktisadi durumu çok iyi olacak, öyle ki zekat verilecek biri bulunmayacaktır. Oldukça bereketli yağmurlar yağacak, heryer yemyeşil olacak, yerin bereketi artacak ve tarımda gerekli ıslahatlar yapılacaktır;

insanlar Allah’a daha fazla yönelecek, ve O’na isyan etmeyecektir. Yol yapımında da önemli gelişmeler kaydedilecektir. Caddeler genişletilecek ve kaldırımlar yapılacaktır,

yayalar kaldırımdan taşıtlar caddeden geçecek, sokaklara açılan tüm pencereler kapatılacak, oluklar sökülüp atılacaktır. Mehdi zamanında insanların aklı kemale erecek ve genel bilgileri artacaktır. Öyle ki kadınlar bile evinde hükmedebilecektir.

İmam Sadık (a.s) şöyle buyuruyor: "İlim yirmiyedi kısma ayrılmıştır. insanoğlu şimdiye kadar bunun sadece iki kısmını elde edebilmiştir. Kâim’imiz kıyam edince diğer yirmibeş kısmı da ortaya çıkacak ve insanlar arasında yayılacaktır."[478]

İnsanların imanı kemale erecek, kalplerden kin silinecektir. Bütün bunlar birtakım rivayetlerde yer almıştır. Ama bu rivayetler genelde haber-i vahid’dir. Daha fazla bilgi için Bihar c.51 s.52, İsbat-ul Hudat c.6-7 ve Gaybet-i Numani kaynaklarına müracaat ediniz.

 

PEYGAMBERLERİN ZAFERİ


Bu noktada kimi okuyucular şöyle diyebilirler: "Sizin bu tavsiflerinize göre Hz. Mehdi’nin (a.s) tüm peygamberlerden, hatta Hz. Resulullah’dan (s.a.a) bile faziletli ve kamil olması gerekir.

Zira onlardan hiçbirisi şu insan toplumunu ıslah edemedi ve cihanşumul bir tevhid hükümetini kuramadı, hiçbiri zulüm düzenini yıkıp yerine cihanşumul bir adil devlet ikame edemedi. Bu iş sadece Hz. Mehdi’nin eliyle gerçekleşecektir."

Beşerin ıslahı ve ilahi kanunların tam icrası bütün peygamberlerin yegane hedefi idi. Bu ilahi elçilerden herbirisi kendi zamanındaki insanların fikri kabiliyeti ölçüsünde bu yüce hedefe ulaşmak için çalıştılar,

insanları bu yüce hedefe davet ettiler. Eğer onların bu fedakarlıkları olmasaydı tevhid hükümetinin kurulması mümkün olmazdı.

O halde bütün peygamberlerin bu büyük hedefin gerçekleşmesinde bir katkısı vardır, Hz. Mehdi’nin (a.s) başarısı da Hizbullah’ın başarısıdır. Bütün enbiyaların ve din alimlerinin zaferidir.

Hz. Mehdi’nin (a.s) zaferi şahsi bir zafer değildir. Hz. Mehdi’nin (a.s) büyük gücü sayesinde hak-batıla, dindarlık-dinsizliğe galebe çalacak, geçmiş peygamberlerin vaadi gerçekleşecek ve idaalleri tahakkuk edecektir.

Hz. Mehdi’nin (a.s) başarısı gerçekte Hz. Adem, Hz. Şit, Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa, aleyhisselamlarla Hz. Muhammed (s.a.a) ve diğer peygamberlerin başarısıdır.

Bu peygamberlerin fedakârlıkları sayesinde sözkonusu hedefe varılmıştır. Programın sözkonusu edilişi ve mücadele geçmiş peygamberler zamanında başladı ve herbirisi kendi zamanında insanoğlunun düşünce seviyesini ve dini yükseltmeye çalıştılar,

sonra sıra İslam Peygamberine geldi. Hz. Rasulullah da (s.a.a) o cihanşumul inkılabın plan ve projesini çizerek onu masum imamlara teslim etti.

Hem kendisi, hemde vasileri bu yolda çalıştı ve birçok zorluklara katlandılar. İnsanoğlu tevhid devletini kabul edebilecek bir düzeye gelinceye kadar da dünyada birçok olaylar ve inkılaplar gerçekleşecektir.

Sonunda Hz. Mehdi (a.s) zuhur edecek ve dinsizliği ortadan kaldıracaktır. O halde Hz. Mehdi (a.s) sadece İslam Peygamberinin değil belki bütün peygamberlerin programlarının icraatçısı konumundadır.

Hz. Mehdi’nin (a.s) zaferi bütün semavi dinlerin zaferidir. Allah Teala Zebur’da Hz. Davud’a zafer vaadetmiştir. Kur’an-ı Kerim’de Hz. Mehdi (a.s) hakkında nazil olan bir ayette ise şöyle buyurmuştur: "Andolsun biz Zikir’den sonra Zebur’da da; "hiç şüphesiz yeryüzüne salih kullarım varis olacaktır" diye yazdık".[479]