DİĞER DİNLERDE MEHDİ

DİĞER DİNLERDE MEHDİ


"Va’dedilmiş Mehdi inancı sadece Müslümanlara mı aittir yoksa diğer dinlerde de böyle bir inanç var mıdır?" diye sorulabilir.

Bu konuyla ilgili olarak "Mezkur inancın Müslümanlara özgü olamdığını söylüyoruz. Bütün ilahî dinlerde bu inanç vardır. Bütün dinlerin mensupları dünyanın karanlık ve buhranlı bir döneminde yani her yeri zulüm,

fesad ve dinsizliğin kapladığı bir esnada büyük bir kurtarıcının zuhur edeceğine, gaybi fevkalade bir güç sayesinde dünyanın bozuk durumunu düzelteceğine ve Allah inancını dinsizlik ve maddeciliğe üstün kılacağına inanmaktalar. Bu güzel müjde sadece zerdüştlerin mukaddes kitaplarından sayılan "Zend,

Pazend ve Camasibname" kitapları ile yahudilerin mukaddes kitabı "Tevrat" ve ilaveleri ve hakeza hıristiyanların mukaddes kitabı "İncil" gibi bâki kalan semavî kitaplarda değil; hatta brahmanlarla, budistlerin mukaddes kitaplarında bile vardır.

Bütün millet ve dinlerde bu inanç mevcuttur. Hepsi de böyle va’dedilmiş gaybi ve güçlü bir kurtarıcıyı beklemekte her, millet onu özel bir lakabla anmaktadır.

Zerdüştler "Suşyans" (dünyanın kurtarıcısı), yahudiler "Server-i Mikaili", hıristiyanlar "Va’dedilmiş Mesih" ve müslümanlar ise "Va’dedilmiş Mehdi" olarak adlandırmışlardır.

Zerdüştler onun İranlı ve zerdüşt dinine mensub olduğuna inanırlar, hıristiyanlar onun kendi dinlerinden, yahudiler ise Beni İsrail’den ve Musa’nın dininden, müslümanlar ise Beni Haşim (Haşimoğulları) soyundan ve Hz. Peygamber’in (s.a.a) evlatlarından olduğunu söylerler. İslam’da "Mehdi" tam olarak tanıtılmıştır, diğer dinlerde ise böyle değildir.

Dikkate değer bir nokta da şudur: Diğer dinlerde bu büyük kurtarıcının belirtilen özellikleri İslam’ın va’dettiği İmam Hasan Askeri’nin (s.a) oğlu olan Hz. Mehdi’ye (s.a) tıpatıp uymaktadır.

Onu İranlı saymak da mümkündür. Zira Hz. Mehdi’nin (s.a) ceddi sayılan İmam Seccad’ın annesi İranlı bir prensesti. Adı Şehribanu olan bu hanım Sasani padişahı Yezdgerd’in kızıydı.

Aynı şekilde İsrailoğullarından da sayılabilir, zira İsrailoğulları da Haşimoğulları da Hz. İbrahim’in (a.s) soyundandır. Haşimoğulları Hz. İsmail’in (a.s) soyundandır.

İsrailoğulları ise İshak’ın soyundandır. O halde Haşimoğulları ile İsrailoğulları bir soydandır. Keza Hıristiyanlarla da akrabalığı vardır, zira bazı rivayetlere göre Hz. Mehdi’nin (a.s) annesi Romalıydı; "Nercis" adlı bu hanımın hayat hikayesi kitaplarda ilginç bir kıssa olarak yer almıştır.

Aslında evrensel bir kurtarıcıyı herhangi bir millete maletmeye çalışmak doğru değildir. Bilâkis, ırk, din, millet ve ülke ayrımı ile savaşmak için gelecektir.

O halde Mehdi, evrensel bir kurtarıcıdır ve Allah’a tapan insanları korumak ve kurtarmak için çalışmaktadır. Onun galibiyeti tüm nebi, resul ve salihlerin galibiyetidir.

İslam dinini yani Hz. İbrahim, Musa, İsa (a.s) ve diğer peygamberlerin getirdiği semavî dinlerin en gelişmişi olan bir dini himaye etmektedir. Hz. Muhammed’in (s.a.a); nübüvvetini Hz. İsa ve Musa’nın müjdelediği Hatem-ul Enbiya’nın gerçek dinini savunmaktadır o.

Biz Mehdi’yi ispatlamak için eski kitaplarda yeralan tebşirlere istinat etmiyoruz. Esasen buna ihtiyaç da yoktur. Biz sadece evrensel bir kurtarıcının zuhur edeceği gerçeğinin bütün dinlerde ortak bir inanç olduğunu, vahy kaynağından kaynaklandığını ve bütün peygamberlerin bunu müjdelediğini ifade etmek istiyoruz. Bütün milletler onu beklemektedir. Ama kimin Mehdi olduğu hususunda, hataya düşülmüştür.