İNSANLARIN ÇOĞU ÖLDÜRÜLECEK Mİ?

İNSANLARIN ÇOĞU ÖLDÜRÜLECEK Mİ?


Bu arada bazı okuyucuların aklına şöyle bir soru gelebilir:

"Bilindiği gibi şu anda müslümanlar diğer din mensublarına oranla azınlıktadır, insanların çoğunu müslüman olmayanlar teşkil etmektedir. Şiiler de diğer İslam mezheplerine oranla azınlıktadır,

şiiler arasında da birçok zalimler vardır. Dünyanın şu an ki durumu böyle ve gelecekte de böyle olacağa benziyor. Buna göre şu tahmini yapabiliriz. Mehdi’nin zamanında da şiiler azınlıkta olacaktır.

Bu bilgiler ışığında şimdi sizlere soruyorum: Çoğunluk olan insanların, azınlık tarafından öldürülmesi ve de buna dünyanın hiç bir şey dememesi mümkün müdür?

Ayrıca insanların çoğu öldürülürse dünya büyük bir mezarlık haline dönüşür. Geriye kalan azınlık mezarlığa mı hükmedecektir? Böyle bir hareketi, cihanşumul ıslah hareketi olarak adlandırmak mümkün değildir."

Herşeyden önce şunu hemen hatırlatalım ki biz dünyanın geleceği hakkında yeterli bir bilgiye sahip değiliz. Ve geleceği geçmişle kıyaslayamayız. Şu kadarı bilinmektedir ki insanlar kabiliyet ve fikir açısından bir gelişme içindedirler.

Hergün hakkı kabule daha da bir eğilim göstermektedir. Şimdi de duyulduğu gibi doğu ve batıda ki birçok aydınlar kendi ekollerinin artık vicdanlarını ikna edemediğine inanmaktadırlar.

Diğer yönden ilahi ve dinsel duyguları da onları rahat bırakmamaktadır. Bu yüzden hertürlü bozuk inanç ve hurafelerden münezzeh olan kudret ve maneviyatı bulunan, deruni isteklerini temin eden ve kendilerini manevi ve ruhani besinlerden nasiplendiren bir din arıyorlar.

Belkide yakın bir gelecekte insanlar, İslam’ın hakkaniyetini anlayacak ve bütün bu arzularını temin edecek yegane dinin İslam olduğunu öğreneceklerdir.

Neyazık ki biz, insanlara İslam’ın nurani gerçeklerini duyurabilecek araçlara sahip değiliz. Ama birtaraftan insanların hakikati arama duygusu ve diğer taraftan da İslam’ın sağlam hükümleri sonunda bu sorunu çözecektir. İşte o zaman insanlar, grup grup İslam’ı kabul edecek ve müslümanlar çoğunluğu teşkil edecektir.

Ayrıca birtakım delillerden de anlaşıdığı kadarıyla Hz. Mehdi (a.s) zuhur edince İslami gerçekleri insanlığa sunacak ve İslam’ın inkılapçı programlarını duyuracaktır. İnsanların çoğu İslam’ı kabul edecek ve ölümden kurtulacaktır.

Zira bir yandan insanlar hakikatleri anlamada kemale ermiştir, diğer taraftan da Hz. Mehdi’nin (a.s) eliyle gerçekleşen birtakım kerametler müşahede edecektir.

Aynı zamanda inkılap rehberinin tehlike ilanını duyacak ve dünyanın durumunun normal olmadığını göreceklerdir. Böylece insanların çoğu İslam’ı kabul edecek ve ölümden kurtulacaktır.

Ama bütün bunlara rağmen İslam’ı kabul etmeyenler eğer Yahudi ve hıristiyan iseler öldürülmeyecekler ve İslam devletinin himayesi altında yaşayacaklardır. Sadece kafirler ve inatçı zalimler öldürülecektir ki bunların sayısı da oldukça azdır.