İSLAM ÖĞRETİLERİ TÜM DÜNYAYA KUM ŞEHRİNDEN DUYURULACAKTlR.

İSLAM ÖĞRETİLERİ TÜM DÜNYAYA KUM ŞEHRİNDEN DUYURULACAKTlR.


Ehl-i Beyt (a.s) imamlarından nakledilen rivayetlerde yeraldığı üzere yakın bir zamanda Şia alimleri Şia mezhebinin hüküm ve inançlarının değerini anlayacak ve içinde bulunduğu düzensizliklere son verecektir.

Çağdaş propaganda araçlarını kullanacak ve insanların saadetini temin eden İslam hükümlerini tüm dünyaya duyuracaktır. Böylece de Hz. Mehdi’nin (a.s) zuhuru için gerekli ön hazırlıklar yapılmış olacaktır. O günü görmek ümidi ile.

Hz. İmam Cafer (a.s) şöyle buyuruyor: "Çok geçmeden Kufe’de mümin kalmayacaktır. İlim ve bilgi kendi yuvasında saklanan bir yılan gibi o şehirden çıkacak ve hiçbir belirtisi kalmayacaktır.

Daha sonra Kum şehrinde ortaya çıkacaktır. O ilim ve fazilet madeni olan bir şehirdir. Ve oradan da diğer bölgelere dağılacaktır. Öyleki yeryüzünde kadınlarda dahil birtek cahil kalmayacaktır.

Bu olay Hz. Mehdi’nin (a.s) kıyamından önce meydana gelecektir. O halde Allah Kum’u ve ehlini bir hüccet kılacaktır. Eğer böyle olmasaydı yeryüzü ehlini helak eder ve birtek hüccet baki kalmazdı.

İlim ve bilgi tüm dünyaya Kum’dan yayılacaktır. Böylece insanlara hüccet tamamlanmış olacak ve yeryüzünde ilim ve dini duymayan hiçkimse kalmayacaktır. Daha sonra Hz. Mehdi (a.s) zuhur edecek, böylece Allah’ın azap ve gazap nedenlerini temin edecektir. Allah Teala ise sadece hüccetini inkar ettikleri taktirde insanlardan intikam almaktadır."[466]

Diğer bir hadiste yine İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmaktadır: "Allah Teala insanlara Kufe ve ahalisiyle ihticacta bulunmuştur. Diğer bölgeler ise Kum şehri ile ihticacta bulunmuştur.

(Hücceti ikame etmiştir.) Doğu ve batıdaki tüm insanlara da Kum ahalisi vasıtasıyla ihticacta bulunacaktır. Allah Kum ahalisini asla zelil etmeyecektir. Sürekli ilahi tevfik ve teyidlere mazhar olacaklardır.

Daha sonra İmam (a.s) şöyle buyurdu: Kum’un dindarları ile bizzat din değersiz sayılacak ve ilgisiz kalacaktır. Ama Kum yıkılır ve halkı yok olursa diğer bölgelere karşı bir hüccet kalmaz,

gök yerinde sabit kalmaz ve insanlara fırsat verilmezdi. Kum ve ahalisi bütün tatsız olaylardan mahfuz kalacak ve öyle bir zaman gelecek ki Kum ve ahalisi bütün insanlara hüccet olacaktır.

O, bizim Kâim’imizin zuhuruna kadar süren gaybet dönemidir. Eğer böyle olmasaydı yeryüzü insanları yutardı. Melekler tüm belaları Kum ve ehlinden def etmektedirler. Kum şehrine saldıran kimseyi,

zalimleri helak eden (Allah) helak eder, ağır belaya uğratır veya daha güçlü bir düşmana mağlub kılar. Allah Teala Kum ve ahalisini zalimlere, Allah’ın zikrini unuttukları gibi unutturur."[467]

Hz. Ali (a.s) şöyle buyuruyor: "Kum’dan birisi insanları Hakk’a davet edecektir. Bazıları davetini kabul edecek ve onun etrafına toplanacaklardır. Onlar demir parçaları gibi sert ve metindirler,

en sert fırtınalar bile onları söküp atamaz, savaştan bıkmaz ve asla korkmazlar, sadece Allah’a tevekkül ederler. Akibet muttakilerin ve sakınanlarındır."[468]

Okuyucular şunu sorabilirler: Sizler ileride müslümanların çoğunluğu teşkil edeceğini tahmin ettiniz. Bu tahmininiz bazı hadislerle ters düşmektedir.

Örneğin Hz. Peygamber (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Bir zaman gelecek ki Kur’an ve İslam’ın sadece adı kalacaktır. Niceleri müslüman olarak adlandırılırlar, ama gerçekte onlar İslam’dan en uzak olanlarıdır, camileri mükemmel ama hidayetten mahrumdur."[469]

Cevap olarak şöyle diyoruz: Hz. Peygamber (s.a.a) bu vb. hadislerde sadece islam’ın gerçeğinin birgün unutulacağını ve sadece kabuk ve şeklinin baki kalacağını haber vermiştir.

Müslümanlar da islam’ın asıl gerçeğinden uzak düşeceklerdir. Bu durum müslümanların çoğunluk olmasıyla zıt değildir. Bunlar, müslüman oldukları halde İslam’ın nuraniyet ve hakikatinden hakkıyla istifade etmeyebilir ve İslam’dan gaflet edebilirler.

Ama Hz. Mehdi (a.s) vasıtasıyla İslam yeniden ihya edilecektir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.a) de şöyle buyurmuştur: "Ruhumu elinde tutan Allah’a andolsun ki İslam ve müslümanlar sürekli artış kaydetmekte,

şirk ve müşrikler ise eksilmektedir." Daha sonra şöyle buyurdu: "Ruhumu elinde tutan Allah’a andolsun ki gecenin ulaştığı heryere bu din mutlaka ulaşacaktır."[470]

Özetle şu denilebilir: Hz. Mehdi (a.s) zuhur etmeden önce müslümalar sürekli artacaktır, Hz. Mehdi (a.s) kıyam edince insanların çoğu müslüman olacaktır. Çünkü beşerin ilim ve kabiliyet düzeyi gelişmiş, Hakkı kabule daha müsait ve hazır hale gelmiş olacaktır. Rivayettede şöyle yeralmıştır:

Hz. İmam Bakır (a.s) şöyle buyuruyor: "Kâim’imiz kıyam edince Allah kullarının başına lütuf elini sürecek, dikkatlerini toplayacak ve akıllarını kamil kılacaktır."[471]

Hz. Ali (a.s) şöyle buyurur: "Ahir zamanda, halkın cahillik ve zorluğu anında Allah Teala bir insan gönderecek ve onu melekleriyle güçlendirip destekleyecektir.

Allah, Mehdi’nin yardımcılarını korur, onlara ayet ve alametlerle yardımcı olur ve onları yeryüzünün tüm insanlarına galib kılar. Böylece insanlar ister istemez hak dine girerler. O, yeryüzünü adalet, nur ve apaçık delillerle dolduracaktır.

Bütün ülkeler tümüyle itaat edecek ve onun karşısında saygı gösterecektir. Öyle ki tüm kafirler iman edecek ve tüm kötüler salih kullar olacaktır."[472]