MEHDİ İNANCI VE KUR’AN

MEHDİ İNANCI VE KUR’AN


"Mehdi'likdestanı doğru bir şey olsaydı Kur’an-ı Kerim’de de mutlaka geçerdi. Halbuki Mehdi lafzı bile Kuran’da mevcut değildir" diyenler de vardır. Böyle düşünenlere şunu hatırlatmak gerekir:

Evvela sahih bir inancın teferruatıyla Kur’an-ı Kerim’de geçmesi şart değildir. Nitekim birtakım sahih olan fer’i konular vardır ki Kur’an’da asla zikredilmemiştir.

Bu yüzden bir inancı Kur'anda zikredilmemiş diye reddedilemez öte yandan, Kur’an’da birtakım ayetler vardır ki Allah hizbinin, dindarların ve salıh kulların günün birinde yeryüzünün egemenliğini ele geçireceğini ve İslam dininin tüm dinlere üstün olacağını müjdelemektedir.

Örneğin Enbiya suresinde 15. ayette şöyle buyuruyor: "Andolsun biz Zikir’den (Tevrat) sonra Zebur’da da "Hiç şüphesiz salih kullarım yeryüzünün varisi olacaktır" diye yazdık.

Nur suresinde ise şöyle buyuruyor: "Allah içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara va’detmiştir: "Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak, kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir."

Kasas suresi 4. ayette şöyle buyurmaktadır: "Biz ise yeryüzünde güçten düşürülenlere lütufta bulunmak, onları önderler ve mirasçılar kılmak istiyoruz."

Saf suresi 9. ayette şöyle buyrulmaktadır: "Peygamberlerini hidayet ve hak din üzere gönderen O’dur. Öyle ki onu (hak din olan İslam’ı) bütün dinlere karşı üstün kılacaktır; müşrikler hoş görmese bile."

Bu ayetlerden kısaca şu anlaşılmaktadır: "Birgün gelecek ki yeryüzünün hakimiyeti müminlerin ve salih sahibi insanların eline geçecektir.

Onlar beşeri medeniyetin öncüsü olacaklardır, İslam dini bütün dinlere galib gelecek, şirkin yerini tevhid alacaktır. İşte o parlak asır, beşeriyetin kurtarıcısı ve gaybi kurtarıcı olan va’dedilmiş Mehdi’nin zuhur ettiği gündür.

Bu cihanşumul ve çok boyutlu bu inkılab da salih müslümanların vasıtasıyla gerçekleşecektir.