پایگاه اطلاع رسانی آیت الله ابراهیم امینی قدس سره

درازعمران تاريخ

مهندس: چطور شد که دستگاه آفرینش، فقط به امام زمان چنین عمر درازى را ارزانى داشته امثال ونظائرى ندارد؟!

هوشیار: اتفاقاً عالم از این افراد کمیاب، داشته ودارد. از جمله آنان نوح پیغمبر(علیه السلام) است. بعضى از مورخین عمرش را(2500) سال دانسته اند، در توراة (950) سال عمر برایش نوشته شده است.

قرآن کریم بالصراحه دلالت مى کند که نهصد وپنجاه سال در بین قوم خویش مشغول دعوت وتبلیغ بوده است. در سوره عنکبوت مى فرماید: (ما نوح را بسوى قومش فرستادیم ونهصد وپنجاه سال در بین آنان درنگ نمود. پس طوفان قومش را فروگرفت درحالیکه از ستمکاران بودند).(1)

ما اگر در صحت گفتارمورخین تردید نماییم در صحت قرآن شک نداریم وآن کتاب آسمانی، روزگار دعوت حضرت نوح را نهصد وپنجاه سال دانسته است واین عمر، کاملاً غیر عادیست.

مهندس: من شنیده ام که این آیه نیزخودش از متشابهاتست؟

هوشیار: کجاى این آیه متشابه است، آیا از حیث معنا ومفهوم ابهام واجمالى دارد؟! هرکس اندک اطلاعى از قواعد ولغت عرب داشته باشد به خوبى از عهده تفسیر این آیه برمى آید. اگر این آیه از متشابهات باشد آیه محکمى در قرآن باقى نمى ماند! من نمى توانم براى کلام چنین افراد محملى پیدا کنم جز اینکه باید گفت، اینها اصل قرآن را منکر بوده لیکن از اظهار این موضوع وحشت داشته اند.

مسعودى عده اى از دراز عمران را در کتاب خود نامبرده وعمرهاى طویل آنان را نگاشته است از جمله:

آدم:930 سال، شیث:912 سال، انوش:960 سال، قینان:920 سال، مهلائل:700 سال، لوط: 732 سال، ادریس: 300 سال، متوشالح: 960 سال، لمک: 790 سال، نوح: 950 سال، ابراهیم: 195 سال، کیومرث: 1000 سال، جمشید:600 یا 900 سال، عمربن عامر:800 سال، عاد: 1200 سال.(2)

شما اگر به کتابهاى تاریخ وحدیث وتورات مراجعه کنید از این قبیل افراد زیاد خواهید دید. لیکن لازم است تذکر دهم که: مدرک عمده این عمرهاى طویل یا توراة وتواریخ آنست که حال آنها براهل تحقیق پوشیده نیست یا اخبارآحادى است که مفید یقین نیستند یا تواریخ غیر معتبر است که بهرحال خالى از اغراق ومبالغه نیستند وچون صحت آنها براى من روشن نبود از بحث واستدلال به آنها خوددارى مى نمایم وبراى اقامه شاهد به همان عمر دراز حضرت نوح اکتفا مى کنم. شما اگر در صدد تحقیق وتفصیل باشید مى توانید بکتاب (المعمرون والوصایا) تألیف ابى حاتم سجستانى وکتاب(الآثارالباقیة) تألیف ابوریحان بیرونى وکتب تاریخ دیگر مراجعه کنید.

 

(1) ولقد ارسلنا نوحاً الى قومه فلبث فیهم الف سنة الا خمسین عاما فاخذهم الطوفان وهم ظالمون ـ سورهء عنکبوت آیهء 14.
(2) تاریخ مروج الذهب ج 1و.