پایگاه اطلاع رسانی آیت الله ابراهیم امینی قدس سره

مهدى در ساير اديان

مهندس: عقیدهء به مهدى موعود به مسلمانان اختصاص دارد یا در سایر ادیان نیز چنین عقیده اى هست؟

هوشیار : عقیدهء مذکوربه مسلمانان اختصاص ندارد بلکه تمام ادیان ومذاهب آسمانى در این عقیده شرکت دارند. پیروان همهء ادیان عقیده دارند که در یک عصر تاریک وبحرانى جهان، که فساد وبیدادگرى وبى دینى همه جا را فرا گیرد یک نجات دهندهء بزرگ جهانى طلوع مى کند وبه واسطهء نیروى فوق العاده غیبى اوضاع آشفته جهان را اصلاح مى کند وخدا پرستى را بر بى دینى ومادیگرى غلبه مى دهد. این نوید خوش را نه تنها در تمام کتاب هایى که به عنوان کتاب آسمانى باقى مانده مانند کتاب زندوپازند وکتاب جاماسبنامه که از کتاب هاى مقدس زردشتیان مى باشند، کتاب تورات وملحقات آن که کتاب مقدس یهود شمرده مى شود وکتاب انجیل عیسویان، مى توان پیدا کرد، بلکه در کتاب هاى مقدس براهمه وبودائیان نیز کم وبیش دیده مى شود.

همه ارباب ملل وادیان این عقیده را دارند ودر انتظار چنین موعود نیرومند غیبى بسر مى برند. هر ملتى او را با لقب مخصوصى مى شناسد. زردشتیان او را بنام سوشیانس (نجات دهندهء جهان) جهودان بنام سرور میکائیلى، عیسویان بنام مسیح موعود، مسلمانان بنام مهدى منتظر مى نامند. لیکن هر ملتى آن نجات دهندهء غیبى را از خودش محسوب مى دارد. زردشتیان  او را ایرانى واز پیروان زردشت مى دانند، جهودان، از بى اسرائیل وپیروان موسى مى شمارند، عیسویان او را همکیش خودشان مى دانند ومسلمانان، از دودمان بنى هاشم وفرزند پیغمبرش مى شمارند. در اسلام بطور کامل معرفى شده لیکن در سایر ادیان چنین نیست.

نکته قابل توجه اینست که علائم ومشخصاتى که در سایر ادیان براى آن نجات دهندهء بزرگ ذکر شده، در مورد مهدى  موعود اسلام یعنى فرزند بلافصل امام حسن عسکرى نیز قابل انطباق است. مى توان او را از نژاد ایرانى شمرد زیرا مادر حضرت سجاد که جد امام زمان است، یک شاهزاده خانم ایرانى بوده بنام شهربانو دختر یزدگرد پادشاه ساسانى. از دودمان وخاندان بنى اسرائیل نیز شمرده مى شود،زیرا بنى هاشم وبنى اسرائیل هر دو از نسل حضرت ابراهیم بوجود آمده اند،بنى هاشم از فرزندان  اسماعیل هستند وبنى اسرائیل از اولاد اسحاق پس بنى هاشم وبنى اسرائیل در واقع از یک خاندان محسوب مى شوند. به عیسویان  نیز نسبت دارد زیرا بر طبق بعض روایات، مادر حضرت صاحب الامر یک شاهزاده خانم رومى بوده بنام نرجس (نرگس) که به صورت یک داستان شگفت انگیزى در کتابها دیده مى شود.

أصولا ً این مطلب درست نیست که مهدى نجات دهندهء جهان را  به یک ملت معینى اختصاص دهیم. او مى آید که با عناوین اختلاف انگیز از قبیل: این  نژاد وآن نژاد، این دین وآن دین، این ملت وآن ملت. این کشور وآن کشور، مبارزه کند بنابراین باید او را مهدى موعود جهانیان شمرد نجات دهنده وحمایت  کننده حزب خداپرستان مى باشد پیروزى او پیروزى تمام انبیاء وپیمبران ومردان صالح است.  از دین اسلام یعنى دین تکامل یافته آئین حضرت ابراهیم وموسى وعیسى وسایر ادیان آسمانى حمایت مى کند واز دین واقعى موسى وعیسى که به وجود محمد ونبوت او بشارت  داده اند طرفدارى مى نمایند.

نا گفته نماند که ما نمى خواهیم براى اثبات مهدى موعود، به بشارت هاى کتب قدیم استدلال کنیم واصولاً احتیاجى بدانها نداریم. بلکه مى خواهیم بگوئیم که عقیدهء به ظهور یک نجات دهندهء فوق العادهء جهانى، یک عقیدهء مشترک دینى است که از مصدر وحى سرچشمه گرفته وهمهء پیمبران بدان بشارت  داده اند. وهمهء ملل در انتظار آن هستند لیکن در تطبیق آن خطا شده است.