پایگاه اطلاع رسانی آیت الله ابراهیم امینی قدس سره

كيفيت ظهور

کیفیت ظهور

جلسه طبق معمول درساعت هشت، رسمیت یافت واولین سؤال را آقاى دکتر مطرح کرد:

دکتر: کیفیت ظهورصاحب الامر علیه السلام ر اجمالاً بیان کنید.

هوشیار: ازاحادیث اهل بیت چنین استفاده مى شود: هنگامى که اوضاع عمومى جهان مساعد گشت وافکار جهانیان براى پذیرش حکومت حق آماده شد، خداوند متعال به مهدى اجازهء نهضت مى دهد. پس ناگهان درمکه ظاهر مى گردد ومنادى حق بشارت ظهورش را به سمع جهانیان مى رساند. مردان برگزیدهء جهان که درچندین روایت تعدادشان سیصد وسیزده نفر تعیین شده اولین نداى حق را لبیک گفته دراولین ساعات دعوت، مجذوب مغناطیس ولایت مى گردند.

حضرت صادق (علیه السلام) فرمود: هنگامیکه صاحب الزمان ظهور نمود، جوانان شیعه بدون وعدهء قبلی، درهمان شب خودشان را به مکه مى رسانند(1) سپس دعوت عمومى خویش را شروع مى کند. مردم رنجیده واز همه جا مأیوس دورش اجتماع مى نمایند وبا او بیعت مى کنند ودراندک زمانی، سپاه انبوهى از مردان شجاع وفداکار واصلاح طلب جهان، برایش مجهز مى شوند. امام محمدباقر وامام جعفر صادق (علیه السلام) درتوصیف یاران قائم فرموده اند: شرق وغرب جهان را اشغال مى کنند، تمام موجودات جهان را مسخر مى گردانند، هریک از آنها نیروى چهل مرد دارد وقلوبشان از پاره هاى آهن سخت تر است به طوریکه اگر در راه هدف به کوههاى آهن برخورد نمایند آنها را پاره مى کنند وتا وقتى که رضایت خدا فراهم نشود از جنگ دست نمى کشند.(2)

درآن موقع، زمامداران خودسر وستمگران بى وجدان، احساس خطر مى نمایند ودر صدد دفاع برمى آیند ونداى مخالفت را به هم مسلکان خویش مى رسانند، اما سربازان عدالتخواه واصلاح طلبان جهان که ازجور وتعدى خسته شده اند، تصمیم نهایى را مى گیرند، با اتحاد وکوشش به آنها حمله مى نمایند، با تأییدات خداوندى ستمکاران را ریشه کن نموده قتل عامشان مى کنند، رعب وترس همه را فرا مى گیرد وتسلیم دولت حق مى گردند.

بسیارى از کفاربه واسطهء دیدن علائم صدق وحقیقت، به دین اسلام مى گروند، آنهایى که درکفر وظلم خویش اصرار ورزند به دست لشکر مهدى قتل عام مى شوند. یگانه دولت مقتدر ونیرومند اسلام درسرتاسر زمین تشکیل مى یابد ومردم از جان ودل درحفظ وحراست آن کوشش مى نمایند (93)..دین اسلام عمومى مى گردد ودرتمام بلاد داخل مى شود (94)

 

سرنوشت کفار

دکتر: درعصردولت مهدى سرنوشت کفار ومشرکین چیست؟

هوشیار: از آیات وروایات استفاده مى شود که درعصر مهدی(علیه السلام) حکومت وقدرت زمین از کفارغیر کتابى ومادیین گرفته مى شود ودردست مسلمین ورجال شایستهء جهان واقع مى شود. از باب نمونه چند آیه را تذکر مى دهم: خداوند متعال درسورهء انبیاء آیهء 105 مى فرماید: ما درزبور نوشتیم بعداز آنکه درتوراة نوشته بودیم که بندگان شایستهء ما وارث زمین خواهند شد.

درسورهء صف آیهء 9 مى گوید: او خدایى است که رسولش را باهدایت وآیین حق فرستاد تا برتمام ادیان غالب گردد، گرچه مشرکین کراهت داشته باشند. درسورهء نور آیه 54 مى گوید: خدا به کسانیکه ایمان آوردند وعمل شایسته انجام دادند وعده داد که آنان را خلیفهء زمین گرداند، چنانکه پیشینیان آنان را به خلافت رسانید. ونوید داد، دینى را که برایشان پسندیده است، با قدرت ونیرومند گرداند وترسشان را به ایمنى تبدیل کند تا مرا بپرستند وشرک نیاورند.

درسوره قصص آیه 4 مى گوید: ما اراده نمودیم برکسانى که درزمین زبون شمرده مى شوند، منت نهاده، پیشوا ووارث زمین شان گردانیم وقدرتى به آنان عطا کنیم.

این آیات بشارت مى دهند روزى خواهد آمد که قدرت وفرماندهى جهان، به دست مؤمنین ومسلمین شایسته وبالیاقت واقع خواهد شد ونور اسلام تمام ادیان را تحت الشعاع قرار مى دهد وبرآنها غالب مى گردد. از احادیث استفاده مى شود که درعصر دولت مهدى دستگاه شرک وکفراز زمین برچیده مى شود وجزموحد ویکتاپرست وگویندهء کلمهء توحید، احدى درزمین باقى نمى ماند. از باب نمونه:

پیغمبر(صلى الله علیه وآله وسلم) فرمود: اگر ازعمر دنیا بیش ازیک روز هم باقى نمانده باشد خدا مردى را که نامش نام من واخلاقش اخلاق من وکنیه اش ابوعبدالله است، مبعوث مى کند وبوسیلهء اودین را ــ به عظمت اولى خود ــ برمى گرداند وفتوحاتى را نصیبش مى کند وبه جز گویندهء کلمهء توحید کسى روى زمین باقى نخواهد ماند. به آن حضرت عرض شد: مرد مذکوراز نسل کدام فرزندانت به وجود مى آید؟ پیغمبردستش را به حسین زده فرمود:ازاین(3)

حضرت ابوجعفر(علیه السلام) ـ درحدیثى ـ فرمود: قائم واصحابش آن قدر جنگ مى کنند تا دیگر مشرکى باقى نماند.(4)

 

سرنوشت یهود ونصارى

 

دکتر: یهود ونصارى که دینشان آسمانى است به چه سرنوشتى گرفتار مى شوند؟

هوشیار: ظاهر بعض آیات این است که یهود ونصارى تا قیامت باقى خواهند ماند.

خداوند متعال، درسورهء مائده مى فرماید: ما از کسانیکه ادعاى نصرانیت داشتند پیمان گرفتیم. پس قسمتى از پندهاى ما را فراموش نمودند، ما هم دشمنى وکینه را تا قیامت دربینشان انداختیم.(5)

درسورهء آل عمران مى فرماید: خدا به عیسى فرمود: من ترا گرفته بسوى خویش برآرم واز کفار دورت نمایم وپیروانت را تا قیامت بالا دست ومسلط برکفار گردانم.(6)

خداوند متعال درآیهء اول مى گوید: دشمنى وکینه توزى را تاقیامت دربین نصارى خواهم انداخت. ودرآیهء دوم وعده داده که: نصارى تاقیامت برتر از کفار باشند. مقتضاى ظاهر این دو آیه این است که: کیش نصارى تاقیامت ودرعصر دولت مهدى نیز برجا خواهند ماند.

درسورهء مائده مى گوید: یهودان گفتند: دست خدا بسته است دست خودشان بسته باد وبسزاى این ناروا که به خدا نسبت دادند ملعون شوند، بلکه دست رحمت او گشوده است وهرچه بخواهد انفاق مى کند. قرآنى که برتو نازل گشته سرکشى وکفر بسیارى ازآنها را افزون مى کند وتا قیامت درمیانشان دشمنى وکینه انداختیم.(7)

چنانکه ملاحظه مى فرمایید، ظواهر این آیات دلالت مى کنند که کیش یهود ونصارى تا قیامت باقى خواهد ماند.

از بعض احادیث نیزهمین موضوع استفاده مى شود.ازباب نمونه:

ابوبصیرمى گوید: به امام صادق(علیه السلام) عرض کردم: صاحب الامربا اهل ذمه ــ یهود ونصارى ــ چه مى کند؟ فرمود: مانند پیغمبر اکرم(صلى الله علیه وآله وسلم) با آنان مصالحه مى کند، آنها هم با کمال ذلت جزیه مى دهند.(8)

حضرت ابوجعفر(علیه السلام) فرمود: صاحب الامر مهدى نامیده شد براى اینکه تورات وسائر کتابهاى آسمانى را از غارى که درانطاکیه واقع شده استخراج  مى نماید، بین اهل تورات با توراة وبین اهل انجیل با انجیل وبین اهل زبور با زبور وبین اهل قرآن با قرآن قضاوت خواهد کرد.(9)

در مقابل این آیات وروایات، احادیث مخالفى هم وجود دارد که دلالت مى کنند درعصر دولت مهدی(علیه السلام) غیر ازمسلمانان احدى روى زمین باقى نمى ماند، آن حضرت دین اسلام را بریهود ونصارى عرضه مى دارد هرکس پذیرفت از کشته شدن نجات مى یابد وهرکس امتناع ورزید به قتل مى رسد. از باب نمونه:

ابن بکیر مى گوید: تفسیرآیهء ــ وله اسلم من فى السموات والارض طوعاً وکرهاً والیه یرجعون ــ را ازحضرت ابو الحسن (علیه السلام) پرسیدم. فرمود: آیهء مذکور درشأن قائم نازل شده است. وقتى آن جناب ظاهر شد دین اسلام را بریهود ونصارى وصابئین وکفار شرق وغرب، عرضه مى دارد، پس هرکس با میل واختیار اسلام بیاورد بنماز وزکوة وسائر واجبات امرش مى کند وهرکس از قبول اسلام امتناع ورزید گردنش را مى زند، تا اینکه درشرق وغرب زمین، جز موحد خداپرست کسى باقى نماند. ابن بکیر مى گوید: به آنحضرت عرض کردم فدایت شوم، مردم جهان زیادتر از آنند که کشته شوند؟ فرمود: هرگاه خدا کارى را اراده کرد زیاد را کم، وکم را زیاد مى گرداند.(10)

حضرت ابو جعفر(علیه السلام) فرمود: خداشرق وغرب جهان را براى صاحب الامر مفتوح مى کند آن قدر جنگ مى کند تا اینکه جز دین محمد دینى باقى نماند.(11)

حضرت ابوجعفر(علیه السلام) درتفسیر آیهء ذیل فرمود: به طورى مى شود که احدى باقى نمى ماند مگر اینکه به محمد ایمان بیاورد(6).(12)

چنانکه ملاحظه فرمودید احادیث دودسته اند: یک دسته موافق قرآن، دستهء دیگر مخالفآن، لیکن بردانشمندان پوشیده نیست که احادیث موافق قرآن براحادیث مخالف مقدمند وآنها را از اعتبار ساقط مى سازند. بنابراین، یهود ونصارى درعصر دولت مهدى باقى خواهند ماند لیکن ازعقیدهء تثلیث وشرک دست برمى دارند وخداپرست مى شوند وتحت الحمایهء حکومت اسلامى به زندگى خویش ادامه مى دهند. درعین حال، دولتهاى باطل سقوط مى کنند وقدرت جهان دردست مسلمانان صلاحیتدار واقع مى شود ودین اسلام دین جهانى وبرتمام ادیان غالب مى گردد وبانگ توحید از همه جا بلند مى شود. امام صادق علیه السلام فرمود: هنگامیکه قائم ما قیام کرد هیچ نقطه اى از زمین نیست جزاینکه آواى: اشهدان لا اله الا الله وان محمداً رسول الله درآنجا بلند مى شود.(13)

حضرت ابوجعفر(علیه السلام) فرمود: وقتى قائم قیام کرد دولت باطل براى همیشه سقوط مى کند.(14)

حضرت ابوجعفر(علیه السلام) در تفسیر آیهء ذیل فرمود: این آیه درباره ائمه ومهدى ویارانش نازل شده است، خدا آنان را برشرق وغرب زمین فرمانده وحاکم مى گرداند بواسطهء آنان دین را تقویت مى کند وبدعتها وباطل را از بین مى برد ـ چنانکه نادانان حق را پایمال کرده اند ـ به طوریکه دیگر از ظلم اثرى باقى نمى ماند. وظیفه امر به معروف ونهى از منکر را انجام مى دهند.(15)

ابوبصیر مى گوید: خدمت امام حعفر صادق(علیه السلام) عرض کردم یابن رسول الله! قائم شما اهل بیت کیست؟ فرمود: ابابصیر! او پنجمین فرزند پسرمن موسى است، پسربهترین کنیزان خواهد بود. به قدرى غیبتش طولانى مى شود که گروهى به شک میافتند. بعداً خدا ظاهرش مى نماید وشرق وغرب زمین را به دستش فتح مى کند. عیسى بن مریم نازل مى شود وپشت سرش نماز مى خواند. درآن عصر، زمین به نور خدا روشن مى گردد وتمام نقاطیکه غیر خدا درآن عبادت شده به عبادتگاه خدا تبدیل مى شود. دین مخصوص خدا مى گردد، گرچه مشرکین از آن کراهت داشته باشند(16) پیغمبر(صلى الله علیه وآله وسلم) به علی(علیه السلام) فرمود: امامان بعد ازمن دوازده نفرند، اولشان تو وآخرشان قائمى است که خدا به دست وى شرق وغرب جهان را مفتوح مى گرداند.(17)

مهندس: من موضوعى در این رابطه به خاطرم رسید ولى مثل اینکه وقت، کمى گذشته ونباید بیش از این مزاحم آقاى دکتر وسایر دوستان شد واگر اجازه بفرمایید درجلسه بعد مطرح کنم.

جلسه خاتمه یافت وقرار شد هفته آینده همه دوستان درمنزل آقاى جلالى گردهم آیند.

 

1) بحار الأنوار ج 370.
2) بحار الأنوار ج 52 ص 327.
3) قال النبی صلى الله علیه وآله وسلم) : لولم یبق من الدنیا الایوم واحد لبعث الله فیه رجلا اسمه اسمى وخلقه خلقى یکنى ابا عبدالله، یردالله به الدین ویفتح له فتوحاً ولا یبقى على وجه الارض الامن یقول: لا اله الا الله. فقیل له: من اى ولدک؟ قال من ولد ابنى هذا وضرب بیده على الحسین ــ اثبات الهداة ج 7 ص 215و 247.
4) بحار ج 52 ص 345.
5)  ومن الذین قالوا انا نصارى اخذنا میثاقهم فنسوا حظاً مماذکروا به فاغرینا بینهم العداوة والبغضاء الى یوم القیمة)  ـ آیه 14.
6) اذ قال الله یا عیسى انى متوفیک ورافعک الى ومطهرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الى یوم القیمة)  ـ آیه 55.
7) وقالت الیهود: ید الله مغلولة، غلت ایدیهم ولعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان ینفق کیف یشاء ولیزیدن کثیراً منهم ما انزل الیک من ربک طغیاناً وکفراً والقینا بینهم العداوة والبغضاء الى یوم القیمة)  آیهء 64.
8) بحار الأنوار ج 52 ص 381 و376.
9) غیبت نعمانى ص 125.
10) بحار الأنوار ج 52 ص 340.
11) قال ابو جعفر علیه السلام فى حدیث الى ان قال ــ فیفتح الله له شرق الارض وغربها ویقتل الناس حتى لایبقى الا دین محمد ـ بحار الأنوار ج 52 ص 390.
12) قال ابو جعفر علیه السلام فى قول الله لیظهره على الدین کله ولو کره المشرکون)  یکون ان لا یبقى احد الا اقربمحمد ـ بحار الأنوار ج 52 ص 346.
13) قال ابو عبد الله علیه السلام:اذا قام القائم لایبقى ارض الانودى فیها شهادة ان لا اله الا الله وان محمداً رسول الله. بحار الأنوارج 52 ص 340.
14) قال ابو جعفر علیه السلام ـ فى حدیث ـ اذا قام القائم ذهبت دولة الباطل ـ بحارج 51 ص 62.
15) ابو الجارود عن ابى جعفر علیه السلام فى قولهالذین ان مکناهم فى الارض اقاموا الصلوة وآتوا الزکوة)  فهذه لآل محمدصلى الله علیه وآله وسلم)  الى آخر الائمة والمهدى واصحابه، یملکهم الله مشارق الارض ومغاربها ویظهربه الدین ویمیت الله به وباصحابه البدع والباطل کما امات السفهاء الحق، حتى لا یرى این الظلم ویأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر ــ بحارج 51 ص 47.
16) بحار الأنوار ج 51 ص 146.
17) بحار الأنوار ج 52 ص 378.