پایگاه اطلاع رسانی آیت الله ابراهیم امینی قدس سره

علماى سنى وتولد مهدی

فهیمى: اگر امام حسن عسکری(علیه السلام) فرزندى داشت باید علما ومورخین اهل سنت نیز آن را در کتب خودشان ثبت کرده باشند.

هوشیار: جماعتى از دانشمندان اهل سنت نیز، قضیهء تولد فرزند امام حسن عسکری(علیه السلام) وتاریخ او وپدرش را در کتب نگاشته وبدان اعتراف نموده اند.

1ــ محمد بن طلحه شافعى نوشته است: ابوالقاسم محمدبن الحسن در سال(258) در سامره متولد شد. نام پدرش حسن خالص است.، وحجت وخلف صالح ومنتظر از القاب اوست.

سپس چندین حدیث، راجع به مهدى نقل کرده بعد از آن مى گوید: مصداق این احادیث فرزند امام حسن عسکرى است که اکنون غائب است وبعداً ظاهر مى گردد.(1)

2ــ محمد بن یوسف بعد از ذکر وفات امام حسن عسکری(علیه السلام) مى نویسد: فرزندى جز محمد نداشت وگفته شده که: او همان امام منتظر است.(2)

3ــ ابن صباغ مالکى مى نویسد: فصل دوازدهم در احوال ابى القاسم، محمد، حجت، خلف صالح فرزند ابى محمدحسن خالص است وآنجناب امام دوازدهم شیعیان است. سپس تاریخ آن حضرت را نوشته واخبارى را جع به مهدى نقل مى کند.(3)

4ــ یوسف بن قزاوغلی، بعد از بیان احوال امام حسن عسکرى نوشته: نام فرزندش محمد وکنیه اش ابوعبدالله وابوالقاسم است. اوست حجت وصاحب الزمان وقائم ومنتظر، وامامت به وى ختم شده سپس احادیثى راجع به مهدى روایت نموده است.(4)

5ــ شبلنجى در کتاب نورالابصار نوشته است: محمد فرزند حسن عسکرى است. مادرش ام ولدى بوده بنام نرجس یا صیقل یا سوسن. کنیه اش ابوالقاسم است. امامیه وى را حجت ومهدى وخلف صالح وقائم ومنتظر وصاحب الزمان مى نامند.(5)

6ــ ابن حجر در کتاب(الصواعق المحرقة) بعد از بیان احوال امام حسن عسکرى (علیه السلام) نوشته است: فرزندى جز ابوالقاسم که محمد وحجت نامیده مى شود باقى نگذاشت. آن کودک در هنگام وفات پدر پنج ساله بود.(6)

7ــ محمدامین بغدادى در کتاب (سبائک الذهب) نوشته: محمد که مهدى نیز نامیده مى شود در هنگام وفات پدر پنج ساله بود.(7)

8ــ ابن خلکان در کتاب (وفیات الاعیان) نوشته است: ابوالقاسم محمد بن الحسن العسکرى امام دوازدهم امامیه است. شیعیان عقیده دارند که وى همان منتظر وقائم ومهدى است.(8)

9ــ (امیرخواند) در کتاب (روضة الصفا) نوشته است: محمد فرزند حسن بود کنیه اش ابوالقاسم است، امامیه او را حجت وقائم ومهدى مى دانند.(9)

10ــ شعرانى در کتاب (الیواقیت والجواهر) نوشته است: مهدى فرزند امام حسن عسکرى است که در نیمهء شعبان سال(255) متولد شد. زنده وباقى خواهد ماند تا با عیسى ظهور کند واکنون که سنهء (958)است (703) سال از عمر شریفش مى گذرد.(10)

11ــ شعرانى از باب سیصد وشصت وشش (کتاب فتوحات مکیه)

تألیف ابن عربى نقل کرده که نوشته است: وقتیکه ظلم وجور زمین را فرا گرفت مهدى خروج مى کند وزمین را پر از عدل وداد مى نماید. آنجناب از اولاد رسول خدا واز نسل فاطمه است. جدش حسین است وپدرش حسن عسکرى فرزند امام على نقى، فرزند امام محمد تقی، فرزند امام على رضا، فرزند امام موسى کاظم، فرزند امام جعفر صادق، فرزند امام محمد باقر، فرزند امام زین العابدین، فرزند حسین بن على بن ابیطالب است.(11)

12ــ خواجه پارسا در کتاب (فصل الخطاب) نوشته است: محمد فرزند حسن عسکری، در نیمهءشعبان سنهء (255) به دنیا آمد. نام مادرش نرجس بوده در سن پنج سالگى پدرش وفات نمود، از آن زمان تا حال غائب است واوست امام منتظر شیعیان ووجودش پیش خواص اصحاب وثقات اهلش به اثبات رسیده است. خدا عمرش را مانند خضر والیاس طولانى مى گرداند.(12)

13ــ ابوالفلاح حنبلى در کتاب (شذرات الذهب) وذهبى در کتاب (العبرفى خبرمن غبر) مى نویسند: محمد فرزند حسن عسکرى فرزند على هادی، فرزند جواد، فرزند على رضا، فرزند موسى کاظم، فرزند جعفر صادق، علوى حسینى مى باشد. کنیه اش ابوالقاسم است وشیعیان او را بنام هاى خلف وحجت ومهدى ومنتظر وصاحب الزمان نامیده اند.(13)

14ــ محمد بن على حموى مى نویسد: ابوالقاسم محمد منتظر در سال(259) در شهر سامرا متولد شد..(14)

وبالجمله، اشخاصیکه نام برده شد وگروه دیگرى از علماى اهل سنت، تاریخ تولد فرزند امام حسن عسکرى علیه السلام را در کتابها نوشته اند.(15)

در این هنگام، جلسه پایان پذیرفت وقرار شد شب شنبهء بعد در منزل آقاى جلالى تشکیل شود.

 

1) کتاب مطالب السؤل ط سال 1287 هجرى ص 89.
2) کفایة الطالب ص 312.
3) فصول المهمة ط دوم ص 273 و286.
4) تذکرة خواص الامة ص 204.
5) نورالابصار ط مصر ص 168.
6) الصواعق المحرقة ص 206.
7) سبائک الذهب ص 78.
8) روضة الصفا ج3.
9) وفیات الاعیان ط سال 1284 هجرى ج 2 ص 24.
10) الیواقیت والجواهر تألیف شعرانى ط 1 سال 1351 ج 2 ص 143.
11) الیواقیت والجواهر ص 143.
12) نقل از کتاب ینابیع المودة ج 2 ص 126.
13) شذرات الذهب ط بیروت ج 2 ص 141. وکتابالعبرفى خبرمن غبر ط کویت ج 2 ص31.
14) تاریخ منصوری، عکس بردارى شدهء مسکو ص 114.
15) اگر باطلاعات بیشترى نیازمند باشید مى توانید بکتاب کشف الاستار) تألیف حسین بن محمد تقى نورى وکتاب کفایة الموحدین) تألیف طبرسى ج 2 مراجعه نمایید.