پایگاه اطلاع رسانی آیت الله ابراهیم امینی قدس سره

بررسى احاديث مخالف قيام

مهندس: جناب آقاى هوشیار! ازسخنان گذشته شما، در بحث انتظار فرج، چنین استفاده شد که شیعیان درزمان غیبت امام زمان علیه السلام موظفند درتأسیس حکومت اسلامى واجراى کامل قوانین سیاسى واجتماعى اسلام تلاش وجهاد کنند وبدین وسیله اسباب ومقدمات ظهور وقیام جهانى آن حضرت را فراهم سازند، گمان مى کنم سخن شما با مفاد بعضى احادیث سازگار نباشد. چنانکه خود شما اطلاع دارید تعدادى حدیث داریم که از هرگونه قیام ونهضتى که قبل از قیام حضرت مهدى انجام بگیرد، نهى مى کند. اگر آن احادیث را مورد بررسى قرار دهید بسیار خوب است.

هوشیار: از تذکر مناسب شما بسیار ممنونم. البته لازم است احادیث مذکور را از دو جهت مورد بحث قراردهیم: اولاً از لحاظ سند بررسى شود که آیا صحیح ومعتبرهستند یا نه.

ثانیاً از جهت دلالت که آیا مى توانند دلیل منع هرگونه قیام ونهضتى باشند یا نه. ولى قبل از بحث وبررسى احادیث مناسب مى دانم مطلب دیگرى رابه عنوان مقدمه یادآورشوم. بنابراین، مسأله را دردو بخش مورد بحث قرار مى دهیم:

بخش اول: حکومت در دین.

بخش دوم: بررسى احادیث.