پایگاه اطلاع رسانی آیت الله ابراهیم امینی قدس سره

مقدمه چاپ جديد

به نام خداى بزرگ

عقیده به وجود مهدى موعود وامام زندهء غایب یک عقیدهء اسلامى است واز ارکان مذهب امامیه بشمار مى رود.عقیده اى است قطعى که بوسیله اخبار متواتر وقطعى الصدور به اثبات رسیده وقابل تشکیک نخواهد بود. لیکن بسیارى از مسائل مربوط به آن نیاز به تحقیق وبررسى دارد. ازقبیل: طول عمر، غیبت طولانى، علت غیبت، فوائد امام زمان درزمان غیبت، وظیفهء مسلمین درزمان غیبت، علائم الظهور، انقلاب جهانى مهدى، وچگونگى پیروزى آن جناب، سلاح سپاهیان مهدى، ودهها مسألهء دیگر. چون دراین باره، اشکالات زیادى از جانب مخالفین، کتباً وشفاهاً، دربین قشر جوان وتحصیل کرده، القا مى شد، که نیاز به پاسخگویى داشت. با اینکه درباره امام زمان روحى فداه کتابهاى فراوانى تألیف شده لیکن متأسفانه اکثر نویسندگان توجهى به اشکالات نداشته ودرصدد پاسخگویى نبوده اند. نگارنده از سالهاى قبل به این نیاز توجه داشت وبه همین منظور درصدد تألیف کتابى برآمد که مطالب صحیح مربوط به امام زمان را به خوانندگان عرضه دارد وپاسخگوى مشکلاتشان باشد. وبحمدالله توفیق یافت چنین کتابى را درسال 1346 چاپ ودراختیار علاقه مندان قرار دهد. ولى همواره درصدد تکمیل آن بوده وهست. لذا درسال 1347 کتاب با تجدید نظر واضافات چاپ ودراختیار علاقه مندان قرار گرفت. ولى ازآن سال تا کنون کتاب مکرراً بطبع رسید وتوفیق تجدید نظر فراهم نشد. تا اینکه دراین زمان توفیقى حاصل شد ومطالب جدیدى فراهم گردید. لذا کتاب را با تجدید نظر واضافات سودمند، تقدیم علاقه مندان مى نمایم. بازهم متذکر مى شوم که پرونده کتاب همانند سابق مفتوح خواهد بود. وازخوانندگان مى خواهم که با ارسال تحقیقات ورهنمودهاى خودشان، نویسنده را ممنون الطاف خویش سازند.

قم ـ ابراهیم امینی

اسفند ماه 1366