پایگاه اطلاع رسانی آیت الله ابراهیم امینی قدس سره

جهان درعصر مهدی

جهان درعصر مهدی

مهندس: خواهشمندم اوضاع عمومى جهان را درعصر دولت مهدى بیان کنید.

هوشیار: ازاحادیث استفاده مى شود که: وقتى مهدى موعود(علیه السلام) ظاهر شد ودرجنگ پیروزگشت وبرشرق وغرب جهان تسلط یافت، تمام زمین به وسیلهء یک حکومت جهانى اسلامى اداره مى شود. براى تمام بلاد واستانها، استانداران لایقى را بابرنامهء کار ودستورات لازم گسیل مى دارد.(4) به واسطهء کوشش وجدیت آنان، تمام زمین آباد ومعمور مى گردد. خود مهدى هم ازدور، تمام حوادث وجریانات کشور پهناور زمین را زیرنظر دارد وتمام نقاط زمین، برایش مانند کف دستى مى گردد. اصحاب ویارانش نیز از فاصله هاى دور، وى را مشاهده مى نمایند وبا او تکلم مى کنند.

عدل ودادش تمام زمین را فرا مى گیرد. مردم با هم مهربان شده با صدق وصفا زندگى مى کنند. امنیت عمومى همه جا را فرا مى گیرد وکسى درصدد آزار دیگرى نیست.

وضع اقتصادى مردم بسیار خوب مى شود بطورى که مستحق زکوة پیدا نمى شود. بارانهاى نافع پى درپى مى بارد. تمام زمین سبزو خرم مى گردد. برکات ومحصولات زمین زیاد مى شود. اصلاحات لازم درامور کشاورزى به عمل مى آید. توجه مردم به خدا زیاد مى شود وگرد معاصى نمى گردند. دین اسلام دین رسمى جهان شده بانگ توحید از همه جا بلند مىگردد. درامور راه سازى برنامه هاى جالبى را به مرحلهء اجرا مى گذارند. راههاى اصلى را شصت ذراع قرار مى دهند. درامر راه سازى به قدرى جدیت مى نمایند که حتى مساجدى را که سرراه ساخته شده خراب مى کنند. براى خیابانها پیاده رواحداث مى نمایند. به پیاده ها دستور مى دهند از پیاده روعبور کنند وبه سواره ها امر مى کنند دروسط خیابان حرکت نمایند.

تمام پنجره هائى را که به کوچه بازشده مسدود مى سازد. از ایجاد مستراح وناودان درکوچه مانع مى شود. حتى مساجد مشرف وعالى را خراب مى کند. پیش آمدگى هاى ساختمانها را نیز خراب مى کند. مناره ها ومقصوره ها را ویران مى سازد.

درعصر مهدی(علیه السلام) عقول مردم کامل مى گردد وسطح معلومات عمومى بالا مى رود به طوریکه زنها درخانهء خویش ازعهدهء قضاوت برمى آیند.

حضرت صادق(علیه السلام) فرمود: علم ودانش به بیست وهفت قسمت تقسیم شده اما تاکنون بیش از دو قسمت آن در دسترس بشر قرار نگرفته است. وقتى قائم ما قیام نمود بیست وپنج قسمت دیگر را آشکار مى کند ودربین بشر پخش مى نماید.(1)

ایمان مردم کامل مى گردد وکینه از دلشان بیرون مى رود. درخاتمه لازم است متذکر باشید که هربخشى از مطالب مذکور از روایتى گرفته شده ومدرک اکثر آنها خبرواحدى بیش نیست.اگر طالب تفصیل باشید به کتاب بحار الأنوار ج 51 و52 وکتاب اثبات الهداة ج 6 و7 وکتاب غیبت نعمانى مراجعه فرمایید.

 

پیروزى پیمبران

جلالی: به مقتضاى تعریفات وتوصیفاتى که دربارهء مهدى موعود(علیه السلام) در روایات وارد شده، باید آن حضرت از تمام پیمبران حتى پیغمبراسلام(صلى الله علیه وآله وسلم) افضل واکمل باشد، زیرا هیچیک از آنان موفق نشدند جامعهء بشریت را اصلاح کنند وحکومت جهانى توحید را تأسیس نمایند واحکام وقوانین الهى را به طور کامل دربین بشر اجرا کنند وعدالت عمومى را برپا سازند ودستگاه ظلم وستم را برچینند. یگانه شخصى که به آن همه موفقیتهاى بزرگ نائل مى گردد، همان مهدى موعود(علیه السلام) است وبس!

هوشیار: اصلاح بشر واجراى کامل قوانین الهی، هدف ومقصد تمام پیمبران بوده است. هریک از آن مصلحین خدایى به اندازهء استعداد افکارزمانش درراه نیل به آن هدف عالى وآرمان بشرکوشش وجدیت کردند وبشر رابه سوى آن غایت بزرگ نزدیک نمودند. اگر کوشش وفداکارى آنان نبود زمینهء تأسیس حکومت توحید هرگز فراهم نمى شد. پس تمام پیمبران درمورد آن هدف بزرگ سهیم ودخیل اند. موفقیت مهدى موعود را باید موفقیت حزب خداپرست وسلسلهء انبیاء ورجال دین محسوب داشت. پیروزى آنجناب پیروزى شخصى وفردى نیست بلکه به وسیلهء نیروى محیرالعقول آن حضرت، حق برباطل غلبه مى کند ودیندارى بربى دینى چیره مى گردد. وعده هاى پیمبران گذشته جامهء عمل مى پوشد وهدف وایده آل همهء آنان تحقق مى یابد.

موفقیت مهدى موعود، درواقع موفقیت آدم وشیث ونوح وابراهیم وموسى وعیسى ومحمد وسایر پیمبران است. آنان بودند که به واسطهء فداکارى وجدیت خودشان این راه بزرگ را هموار ساختند ومزاج انسانیت را تاحدودى آماده ومستعد نمودند. طرح برنامه وآغاز مبارزه از پیمبران گذشته شروع شد وهریک از آنان برحسب نوبهء خویش، سطح افکار دینى بشر را ترقى دادند تا نوبت به پیغمبراسلام(صلى الله علیه وآله وسلم) رسید. پس آن حضرت نقشهء کامل وبرنامه جامع آن انقلاب وتحول جهانى را تهیه کرد وتحویل ائمه اطهار داد. خودش وجانشینانش دراین راه کوششها کردند وسختیهاى بسیارى را متحمل گشتند. سالهاى سال باید بگذرد وحوادث وانقلاباتى درجهان واقع گردد تا مزاج انسانیت لیاقت واستعداد حکومت توحید را پیدا کند.

آنگاه آخرین سنگر کفر وبى دینى توسط نیروى فوق العاده مهدى موعود(علیه السلام) مفتوح خواهد شد وآرمان بشریت تحقق خواهد یافت.

بنابراین، مهدى موعود (علیه السلام) مجرى نقشه هاى پیغمبراسلام(صلى الله علیه وآله وسلم) بلکه تمام پیمبران گذشته است وپیروزى او پیروزى تمام ادیان آسمانى است. خدا درزبور به حضرت داود وعدهء پیروزى داده ودریکى ازآیاتى که درشأن مهدى موعود نازل شده مى فرماید: ما درزبور نوشتیم که بندگان شایستهء ما وارث زمین مى گردند.(2)

 

1) بحار الأنوار ج 52 ص 336.
2) سوره انبیاء آیه 105.