پایگاه اطلاع رسانی آیت الله ابراهیم امینی قدس سره

نتيجه

هوشیار: از مطالب مذکور نکات زیر استفاده مى شود:

1ـ عمر انسان حد ومرز معینى ندارد که تجاوز از آن حد، غیر ممکن باشد. هیچیک از دانشمندان تاحال نگفته اند که فلان مقدار سال، نهایت درجه اى است که انسانها مى توانند بدان نائل گردند وهنگامیکه بدان پایه رسیدند مرگ برایشان حتمى است. بلکه گروهى ار دانشمندان شرق وغرب، جدید وقدیم تصریح کرده اند که عمر انسان حد ومرزى ندارد وبشر درآینده مى تواند برمرگ غلبه کند، یا مدت درازى آن را به تأخیر بیاندازد واز عمرهاى بسیار طولانى برخوردار گردد. همین امکان علمى وامید موفقیت است که دانشمندان را به تلاش وکوشش واداشته شب وروز به تحقیق وآزمایش اشتغال دارند واکثر آزمایشاتى که دراین باره انجام گرفته موفیقت آمیز بوده است.

این آزمایشها به اثبات مى رسانند که مرگ نیز مانند سایر بیماریها معلول علل وعوامل طبیعى است که اگر شناخته شوند واز تأثیر آنها جلوگیرى شود مى توان مرگ را به تأخیر انداخت وبشر را تا مدت بسیار درازى از این هیولاى خوفناک نجات داد.

چنانکه علم ودانش تا حال توانسته علل وعوامل بسیارى از بیماریها را کشف کند واز تأثیر آنها جلوگیرى نماید. درآینده نزدیک نیز موفق خواهد شد که علل وعوامل مرگ را بشناسد واز تأثیر آنها جلوگیرى کند.

2ـ در بین موجودات زنده مانند نباتات وحیوانات وانسانها افرادى دیده شده که از سایر افراد امتیاز داشته عمرهاى طولانى ترى پیدا کرده اند. وجود اینگونه افراد استثنائى دلالت مى کند که براى عمر افراد آن نوع حدو مرزى که تخلف ناپذیر باشد وجود ندارد. درست است که اکثر انسانها قبل از صد سالگى مى میرند لیکن مأنوس بودن مابه این مقدار دلیل نیست که تجاوزاز صد سال امکان ندارد. زیرا افراد زیادى دیده شده که از صد سال بیشتر زندگى کرده اند. وجود انسانهاى صدو پنجاه ساله وصد وهشتاد ساله ودویست وپنجاه ساله دلیل روشنى است براینکه عمر انسان اصلاً حد ومرزى ندارد. چه فرق مى کند که انسان دویست سال زندگى کند یا دو هزار سال؟ هردو غیرمأنوس وغیر متعارف هستند.

3ـ پیرى یک عارضه غیر قابل جلوگیرى نیست بلکه یک نوع بیمارى قابل علاج است. چنانکه علم طب تا حال توانسته علل وعوامل صدها بیمارى را کشف کند وراه جلوگیرى ومعالجه آنها را به بشر یاد دهد، در آینده نیز موفق خواهد شد که عوامل پیرى را کشف کند وراه پیشگیرى ومداواى آنرا در اختیار بشر قرار دهد. گروهى از دانشمندان در صدد یافتن اکسیر جوانى هستند. وبا تلاش وکوششهاى خستگى ناپذیر به تحقیق وآزمایش اشتغال دارند. وزحمات وآزمایشهاى آنان موفقیت آمیز بوده است. به طوریکه مى توان پیش بینى نمود که بشر در آینده اى نزدیک برعلل وعوامل پیرى وفرسودگى غلبه مى کند وراه پیشگیرى این بیمارى عمومى را کشف خواهد کرد. در آن صورت بشر مى تواند تا مدت بسیار طولانی، جوانى وشادابى خود را نگهدارى کند.

با توجه به مطالب مذکور واعتراف دانشمندان تصدیق مى فرمایید که اگر کسى از حیث ترکیبات جسمانى در کمال اعتدال باشد، اعضا رئیسه بدنش مانند، قلب، اعصاب، کلیه، کبد، مغز، معده، همه نیرومند وسالم باشند. تمام دستورات بهداشتى را بداند ومراعات کند، خواص وآثار مأکولات ومشروبات را بداند، از مفیدآنها استفاده کند واز زیانبخش آنها خوددارى نماید، تمام میکروبها وعوامل تولید آنها را بشناسد، از طریق پیشگیرى امراض بالاخص پیرى ومرگ آگاه باشد، از سموم ومهلکات اطلاع کامل داشته باشد واز آنها اجتناب کند، احتیاجات ضرورى بدن را از حیث غذا واقسام ویتامینها ومواد آلى تأمین کند، از پدر ومادر واجداد مرضى را بارث نبرده باشد، از اخلاق زشت واضطراب روح که سبب فرسودگى اعصاب ومغز ومولد کثیرى از امراض هستند منزه باشد، تمام اخلاق نیک که آسایش بخش روح وجسمند در او جمع باشد وعلاوه برتمام اینها مدبر ترکیب جسمانى او روحى باشد درحد اعلاى کمال انسان، چنین فرد ممتازى استعداد دارد که چندین برابر افراد متعارف نوع خود بلکه هزاران سال زندگى کند. علم ودانش نه تنها چنین عمر درازى را محال نمى داند بلکه امکان آن رابه اثبات رسانده است.

بنابراین،عمر طویل وغیرمتعارف امام زمان(علیه السلام) را نباید یک مشکل لاینحل ومحال عادى شمرد. بلکه علم ودانش عمر بسیار دراز را با حفظ نیروى جوانى وشادابی، یک امر کاملاً ممکن مى داند. اگر وجود شخصى  براى عالم ضرورى بود ولازم شد که عمر بسیار طولانى داشته باشد خداى قادر مطلق مى تواند دستگاه آفرینش وسلسله علل ومعلولات جهان را طورى تنظیم کند تا چنین فردکاملى راتحویل دهد که از علوم واطلاعات لازم برخوردار باشد.

دکتر: مطالب مذکور فقط امکان چنین فرد ممتازى را اثبات نمود اما از کجا که وجود داشته باشد؟

هوشیار: قبلاً بواسطه براهین عقلیه ونقلیه اثبات شد که وجودامام براى بقا نوع انسان ضرورى ولازم است وبه مقتضاى احادیث زیاد عدد ائمه از دوازده نفر تجاوز نمى کند واثبات شد که امام دوازدهم مهدى موعود وفرزند بلا فصل امام حسن عسکری(علیه السلام) است که ازمادر متولد شده واکنون درحال غیبت بسر مى برد وصدها حدیث در این باره به ما رسیده است. آنگاه به واسطه مطالب مذکور وتأیید دانشمندان اهل فن خواستیم امکان چنین عمرغیر متعارفى را اثبات کنیم.