پایگاه اطلاع رسانی آیت الله ابراهیم امینی قدس سره

نام بردن قائم وبرخاستن مردم

جلالی: چنانکه اطلاع دارید در میان مردم مرسوم است: وقتیکه کلمه قائم برزبان جارى شد، بلند مى شوند آیا این عمل مدرکى هم دارد یا نه؟

هوشیار: این رفتار در بین تمام شیعیان بلاد معمول بوده وهست. نقل شده که امام رضا(علیه السلام) در یکى از مجالس خراسان حضور داشت، کلمهء قائم مذکور شد. پس آنجناب ایستاد ودست مبارکش را بر سرنهاده فرمود: اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه.(1)

این عمل در عصر امام صادق(علیه السلام) نیز معمول بوده است خدمت آنجناب عرض شد: علت چیست که در موقع ذکر قائم باید قیام کرد؟ در جواب فرمود: صاحب الامر غیبتى دارد بسیار طولانى واز کثرت لطف ومحبتى که به دوستانش دارد، هرکس وى را به لقب قائم که مشعراست به دولت او واظهار تأثرى است از غربت او یاد کند، آنجناب هم نظر لطفى باو خواهد نمود. چون در این حال، مورد توجه امام واقع مى شود سزاوار است از باب احترام به پا خیزد وتعجیل فرجش را از خدا بخواهد.(2)

پس این رفتار شیعیان، ریشه مذهبى دارد واظهار ادب وشعارى است، گرچه وجوبش معلوم نیست.

1) کتاب الزام الناصب ط سال(1351) ص 81.
2) الزام الناصب ص 81.