پایگاه اطلاع رسانی آیت الله ابراهیم امینی قدس سره

آيا اكثر جهانيان كشته مى شوند؟

با رسمیت جلسه درمنزل آقاى جلالی، آقاى هوشیار پس ازیک مقدمه کوتاه گفت بحمدالله جلسات پربارى داشتیم ومن فکر مى کنم بسیارى از مسائل که به نظر برادران مشکل مى آمد تا حدودى حل شده باشد لذا خوب است اگر مسئله مهمى بنظر برادران مى رسد مطرح نمایند.

مهندس: بردانشمندان پوشیده نیست که مسلمین فعلى جهان نسبت به سائر ادیان، دراقلیتند. اکثر قابل توجه ساکنین زمین را غیر مسلمان تشکیل مى دهد. شیعیان نیز، نسبت به سائر مذاهب مسلمین اقلیت دارند. دربین شیعیان نیز، ستمکاران بسیارى وجود دارند. جمعیت کنونى جهان چنین است وبرطبق جریان عادى واز روى قیاس، آینده هم به همین منوال خواهد بود. بنابراین، مى توان حدس زد که درعصر ظهور مهدى موعود نیز شیعیان  در اقلیت خواهند بود. با توجه به این محاسبه ومقایسه، از جنابعالى سؤال مى کنم: آیا معقول وباورکردنى است که اکثر قریب به اتفاق جهانیان به دست گروه قلیلى شیعه ولشکر امام زمان کشته شوند ودم نزنند؟! علاوه براین، اگر اکثر اهل جهان  کشته شوند زمین به گورستانى تبدیل مى شود واقلیت باقى مانده باید برگورستان پهناور جهان حکومت نمایند وچنین عملى را نمى توان اصلاحات وحکومت جهانى نامید!!!

هوشیار: جناب آقاى مهندس! ما از اوضاع آیندهء جهان اطلاع کافى نداریم ونمى توانیم آینده را برطبق گذشته قیاس کنیم. قدر مسلم این است که مردم از حیث استعداد وافکاردر ترقى وتکامل هستند وبراى پذیرفتن حق آماده تر مى گردند. اکنون شنیده مى شود که بسیارى از روشنفکران شرق وغرب، توجه پیدا کرده اند که ادیان ومسلکهاى خودشان قدرت ندارند وجدان آنان را قانع سازند. از سوى دیگر غریزهء خدا پرستى ودین جویى آرامشان نمى گذارد لذا درجستجوى آیینى هستند که از هرگونه عقائد فاسد وخرافات منزه باشد وقدرت ومعنویتى داشته باشد که خواسته هاى درونى آنان را تأمین واز غذاى معنوى وروحانى بهره مندشان کند. از این رهگذر است که مى توان حدس زد جامعه بشریت درآیندهء نزدیک به حقانیت ومتانت احکام ومعارف اسلام پى مى برد وبرایش روشن مى شود که یگانه آیینى که مى تواند به خواسته هاى درونى پاسخ مثبت بدهد وسعادت جسمانى وروانى را تأمین کند، فقط وفقط، دین مقدس اسلام است وبس.

متأسفانه ما چنان همت عالى ووسیلهء کافى دردست نداریم تا مردم جهان را از معارف پاک وحقایق نورانى اسلام مطلع گردانیم. اما حس حقیقت جویى مردم از یک طرف، معارف واحکام متین اسلام از طرف دیگر عاقبت این مشکل را حل مى کند. درآن هنگام است که جهانیان فوج فوج داخل اسلام مى شوند ومسلمین اکثریت پیدا مى کنند.

علاوه بر این از اوضاع عمومى زمان ظهور مى توان پیش بینى نمود که وقتى مهدى موعود ظاهر شد وحقایق اسلام را به مردم جهان عرضه داشت وبرنامهء انقلابى  واصلاحى اسلام را بسمع آنان رسانید بسیارى از مردم اسلام را قبول مى کنند واز قتل نجات مى یابند زیرا از یک طرف، استعداد مردم براى درک حقائق به حد کمال رسیده از طرف دیگر معجزاتى را به دست امام زمان(علیه السلام) مشاهده مى کنند، از طرف دیگر، اوضاع عمومى جهان را غیرعادى وفوق العاده مى یابند واعلام خطر رهبر انقلاب به گوششان مى رسد. این اوضاع سبب مى شود که مردم جهان فوج فوج به دست مهدى موعود اسلام اختیار نمایند واز قتل نجات یابند.

اما کسانیکه با تمام این اوضاع از پذیرفتن اسلام امتناع ورزند پس یهود ونصارى که قبلاً گفتیم کشته نمى شوند وتحت الحمایهء دولت اسلامى زندگى مى کنند فقط کفار وستمگران معاند وستیزه گر هستند که به دست لشکر مهدى دادگستر هلاک مى گردند، وتعداد آنها هم چندان زیاد نخواهد بود.