کمک شوهر در بچه‌داری

کمک شوهر در بچه‌داری

 

فرزند ثمره ازدواج مشترک میان زن و مرد است. هر دو در پیدایش کودک دخالت دارند، دروظایف و مسؤلیت‌ها نیز باید شریک باشند. بنابراین، بچه‌داری نیز وظیفه‌ای مشترک میان زن و مرد است. درست است که مادران با میل و رغبت از بچه نگه‌داری می‌کنند و برای نظافت، تغذیه و دیگر امور مربوط به او از جان و دل مایه می‌گذارند، وبرای پرستاری و نگه‌داری او هر گونه رنج و زحمتی را تحمل می‌نمایند، شب‌هایی را تا صبح بیدار می‌مانند و جیغ و دادهای او را تحمل می‌کنند، ولی شوهر هم نباید فداکاری‌ها و زحمات همسرش را نادیده بگیرد و بگوید: بچه‌داری وظیفه زن است و من در این باره مسئولیتی ندارم. وقتی دید بچه آرام نمی‌گیرد، مادر را با بچه تنها بگذارد و خودش برود در اتاق دیگر راحت بخوابد. نه، برادر! این بچه مشترک بین شماست.

(پرستاری و نگه‌داری از او نیز یک وظیفه مشترک است.) مگر تو عاطفه و وجدان نداری؟ آیا انصاف است که تو بروی در گوشه‌ای استراحت کنی، و همسرت در این زمان تنها بماند؟ آیا این رسم همسرداری و مهر و صفای خانوادگی است؟ اگر تو در روز کار کرده و خسته هستی، همسرت نیز در تمام روز به کارهای خانه‌داری اشتغال داشته و خسته است. اگر تو خوابت می‌آید او نیز خوابش می‌آید. اگر جیغ و دادهای بچه، اعصاب تو را خسته می‌کند، مادر بیچاره‌هم همین طور است.

برادرم! انصاف، عاطفه، اخلاق اسلامی و رسم همسرداری اقتضا دارد که در چنین مواقع حساسی، در امر بچه‌داری به همسرت کمک کنی. یا با هم بچه را آرام کنید، سپس بخوابید. و یا مقداری از شب را تو بخواب و همسرت از بچه پرستاری کند آن‌گاه تو از بچه پرستاری کن و همسرت بخوابد. و اگر همسرت در اثر کم‌خوابی، بعد از نماز صبح استراحت کرده، انتظار نداشته باش مانند دیگر روزها صبحانه را برایت حاضرکند. چه مانع دارد خودت چای و صبحانه حاضر کنی، خودت میل کنی و بیرون بروی و برای همسرت نیز آماده کنی؟ وقتی می‌خواهید به سفر یا مهمانی بروید ضرورت ندارد که همیشه همسرت بچه را بغل کند؟

در جاهای مناسب تو این عمل را انجام بده و در این باره همکاری کن. به‌طور کلی در همه حال در پرستاری و نگه‌داری از کودک تعاون و همکاری داشته باشید. رسم همسرداری و اخلاق اسلامی چنین است. به‌زندگی شما صفا و محبت و رونق می‌دهد.

البته به بانوان نیز توصیه می‌شود که در این باره از شوهرانشان انتظارات بیش از حد نداشته باشند. گرفتاری‌ها و مشکلات کسب و کار آنان را همواره در نظر داشته باشند. و بدانند که مردها در خارج از منزل با صدها مشکل روبه‌روهستند و با اعصاب خسته، وبه منظور استراحت به منزل می‌آیند، لذا انتظار نداشته باشند تا وقتی شوهر به منزل آمد، لباس‌هایش را درآورد، فوراً مشغول بچه‌داری و امور خانه‌داری شود. در این مورد بیش‌از مقدار ضرورت توقع کمک نداشته باشند.