مرحله اول: تربيت قبل از ولادت‏

نقش والدين در پرورش فرزند از زمان بعد از ولادت شروع نمى‏شود، بلكه در دو مرحله قبل از آن هم نقش مهمى دارند: انتخاب همسر و دوران باردارى مادر.