خرید و فروش‌های حرام دیگر

خرید و فروش‌های حرام دیگر

بخشی از معاملات دیگر نیز حرام‌اند، گرچه به صورت کسب دائم نباشد، همچون:

1. خرید و فروش اعیان نجس، مانندِ مردار حیواناتی که خون جهنده دارند. مدفوع انسانی و حیوانات حرام‌گوشت، سگ، مگر سگ نگهبان؛

2. خرید و فروش اموال غصب شده، توسط هر کس که باشد؛

3. خرید و فروش و تولید و مصرف مواد مخدر؛

4. خرید و فروش آلات موسیقی حرام؛

5 . خرید و فروش آلات قمار؛

6. کمک به ظالم در ارتکاب ظلم؛

7. خرید و فروش کتاب‌های گمراه کننده (کتب ضاله) مگر برای افرادی که در جهت شناخت حقایق اسلامی مصونیت کامل دارند؛

8 . کم فروشی، که حرام است ولی معامله باطل نیست و خریدار حقِّ فسخ و مطالبه نقصان دارد؛

9. داخل کردن آب در شیر، مگر این‌که به خریداران مقدار آن را اعلان کند؛

10. مزد گرفتن برای انجام واجبات، مانند نماز میّت، اما اجیر شدن برای قضای نماز و روزه میّت اشکال ندارد.

امید است دولت، در اصلاحات اداری و تنظیم اداره‌های صحیح طوری عمل کند که افراد شایسته بتوانند خدمت خود را بکنند و قدرشان دانسته شود و متخلفان هم جرئت تخلف نکنند. البته این کار فقط با عوض کردن معاون و استاندار اصلاح نمی‌شود، اصلاح اداری نیاز به یک مطالعه دقیق فنیِ کارشناسان مربوط دارد. این، خواسته مردم و نیاز نظام است. اگر ساختار اداری، صحیح نباشد، حتی دولت هم در برنامه‌هایش نمی‌تواند موفق شود. این انتظارِ ملت از دولت است.