نتيجه

اوضاع غير عادى و حوادث و وقايع تلخ دوران كودكى حضرت زهرا عليهاالسلام بدون ترديد آثارى در روح حساس آن دوشيزه ى گرامى گذاشت و زندگى آينده و چگونگى حركات و افعال و روحيات و وجدانياتش تا حدودى مروبوط به حوادث آن دوران بوده است و آغاز شخصيت او از همين جا سرچشمه گرفت. آثار زير را مى توان از مهمترين آنها شمرد.

1- كسيكه در يك چنين اوضاع سهمگينى رشد و نمو كند و در آغاز زندگى چنين ضربه هاى بزرگى بر روحش وارد شود، شخصى افسرده و پژمرده و غمناك خواهد بود. به همين علت، در احوال فاطمه (عليهاالسلام) نوشته اند هميشه محزون و غمناك بوده است.

2- كسيكه در يك چنين اوضاع بحرانى بزرگ شود، حتى دوران شيرخوارگى و طفوليت خويش را در زندان بگذارند و از آن وقتى كه خودش را شناخته در تنگناى زندان باشد و مشاهده كند كه پدر و مادر و خويشانش با چه فداكارى و از خودگذشتگى از هدف خودشان دفاع مى كنند و براى رسيدن به هدف به هر سختى و فشارى تن در مى دهند، اما حاضر نيستند از هدف خودشان دست بردارند، چنين شخصى طبعا مبارز و سرسخت و با هدف بار مى آيد و در طريق رسيدن به هدف از زندان و شكنجه باك ندارد، و بزودى از ميدان در نمى رود.

3- فاطمه (عليهاالسلام) چون مى ديد كه پدر و مادر و خويشانش در ترويج دين اسلام و بسط توحيد و خداپرستى چه سختيها و مشقت هايى را تحمل مى كنند و براى هدايت و نجات بشريت چه فداكاريهايى مى كنند، از مردم انتظار داشت كه بعد از پدر بزرگوارش قدر زحمات او را بدانند و در تعقيب هدف مقدسش كوشش وجديت كنند، و از راهى كه برايشان تعيين كرده منحرف نشوند.