بانوى فداكار

محمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم و خديجه يك كانون با صفا و گرم خانوادگى را تأسيس كردند. نخستين زنى كه دعوت پيغمبر را اجابت نمود خديجه بود. آن بانوى بزرگ تمام اموال و ثروت بى حد و حصر خويش را بدون قيد و شرط در اختيار محمد (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) قرار داد. خديجه از آن زنان كوتاه فكرى نبود كه اگر اندك مال و استقلالى براى خويش ديد اعتنا به شوهر نكند و مالش را از او دريغ دارد. او چون از هدف عالى پيغمبر آگاه بود و بدان عقيده داشت تمام اموالش را در اختيار آن حضرت گذاشت و گفت: هر طور صلاح ميدانى در راه اشاعه و ترويج دين خدا خرج كن.

هشام مى گويد: «رسول خدا خديجه را بسيار دوست ميداشت و بدو احترام مى گذاشت و در كارها با وى مشورت مى كرد. آن بانوى رشيد و روشنفكر، وزير و مشاور خوبى براى آنحضرت بود. نخستين بانويى كه به او ايمان آورد خديجه بود، و مادامى كه خديجه زنده بود محمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم همسر ديگرى اختيار نكرد». [تذكرة الخواص تأليف سبط بن جوزى چاپ نجف سال 1383 ص 302.] حضرت پيغمبر مى فرمود: «خديجه يكى از بهترين زنان اين امت است». [تذكرة الخواص ص 302.] عايشه مى گويد: از بس كه پيغمبر خديجه را به خوبى ياد ميكرد روزى عرض كردم: يا رسول اللَّه خديجه پيره زنى بيش نبود و خدا بهتر از او را به تو عطاء كرده است.

پيغمبر خشمناك شد و فرمود: به خدا سوگند! خدا بهتر از او را به من نداده است. خديجه هنگامى ايمان آورد كه ديگران كفر مى ورزيدند. مرا تصديق نمود وقتى كه ديگران تكذيبم مى كردند. اموالش را به رايگان در اختيارم گذاشت وقتى كه سايرين محرومم مى نمودند. خدا نسل مرا در اولاد او قرار داد.

عايشه مى گويد: تصميم گرفتم بعد از آن، خديجه را به بدى ياد نكنم». [تذكرة الخواص ص 303.] در روايات وارد شده كه جبرئيل هر وقت بر پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم نازل مى شد عرض مى كرد: سلام خدا را به خديجه برسان و بگو: خدا قصر زيبايى در بهشت براى تو آماده كرده است. [تذكرة الخواص ص 302.]