تحقيقى در منازعه ى زهرا با ابوبكر

داستان فدك و نزاع حضرت زهرا (عليهاالسلام) با ابوبكر يكى از موضوعاتى است كه از صدر اسلام تاكنون، همواره بين دانشمندان مورد بحث بوده و در اين باره كتابها نوشته اند، ليكن ايراد آن بحث هاى مفصل در اين كتاب كه براى توده ى مردم و به منظور تشريح جنبه هاى آموزنده ى زندگانى بانوى گرامى اسلام نگاشته شده چندان مناسب نيست و قبلا بطور ساده و خلاصه بدان اشاره شد. اما چون همه ى خوانندگان در يك سطح از معلومات نيستند و در بين آنان افراد محققى پيدا مى شوند كه مى خواهند در اطراف آن قضيه ى حساس و مهم صدر اسلام، تحقيق و كنجكاوى بيشترى بعمل آورند و مطلب را از نظر علمى مورد بررسى قرار دهند اين بخش به مطالب سابق اضافه مى شود. داستان مذكور در چند بخش بطور خلاصه بررسى مى شود.