فاطمه در خانه ى على(ع)

فاطمه ى عليهاالسلام از خانه ى پدر به خانه ى شوهر منتقل شد. اما خيال نكنيد كه به خانه ى بيگانه اى رفته باشد. زيرا اگر چه از مركز نبوت بيرون رفت ولى در خانه ى ولايت ساكن گشت. در منزل سپهسالار اسلام، رئيس ستاد ارتش اسلام، وزير جنگ و مشاور مخصوص شخص اول اسلام وارد شد. در اين پايگاه تازه وظائف سنگين ترى بر دوش آن بانوى نمونه افتاد و رسما داراى مسئوليت شد. در اينجا بايد به زنان اسلام عملا درس شوهردارى و خانه دارى و بچه دارى بدهد. بايد درس فداكارى و صداقت و محبت به آنان بياموزد. تا زنان جهان در آينه ى وجودش حقيقت و نورانيت اسلام را بنگرند.