بخش سوم ـ تاريخچه كوتاهى از زندگى امامان

 * اسم و مشخَّصات
* فضايل و كمالات
* ادّله امامت