قبر فاطمه

قبلا نوشيتم كه خود فاطمه تصميم گرفته بود كه قبرش مخفى بماند و از همين رهگذر بود كه على بن ابى طالب (عليه السلام) فاطمه را در تاريكى شب به خاك سپرد و قبرش را با زمين هموار ساخت و صورت چهل قبر تازه احداث كرد تا دشمنان كاملا در اشتباه واقع شوند و موضع حقيقى قبر را تشخيص ندهند. گرچه خود على بن ابى طالب و فرزندان زهرا (عليهم السلام) و خواص اصحاب و خويشان آن حضرت موضع دفن را مى دانستند ولى سفارش هاى فاطمه در مورد اخفاء قبر به طورى جدى و مؤكد بود كه هيچيك از آنان حاضر نشد آن را معرفى كند حتى كارى نكردند كه از آثار و قرائن موضع قبر شناخته شود. ائمه اطهار هم يقينا از موضع آن مطلع بودند ولى اجازه نداشتند كه اين سر الهى را آشكار سازند. و لى در عين حال اهل تحقيق از آن صرف نظر نكرده اند و همواره مورد بحث و گفتگو بوده و بوسيله ى بعضى از امارات و قرائن، بعضى از نقاط را به عنوان محل دفن زهرا (عليهاالسلام) معرفى نموده اند.

1- بعضى گفته اند در روضه ى رسول خدا مدفون است. مجلسى از محمد بن همام نقل كرده كه گفت: على (عليه السلام) فاطمه را در روضه ى پيغمبر مدفون ساخت ولى آثار قبر را بكلى از بين برد. باز مجلسى از فضه كنيز زهرا روايت كرده كه در روضه ى رسول خدا (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) بر فاطمه نماز خواندند و همانجا مدفون شد.

شيخ طوسى مى فرمايد: ظاهرا فاطمه (عليهاالسلام) را در روضه ى پيغمبر يا خانه ى خودش دفن كرده باشند. از جمله شواهدى كه مى توان براى اين احتمال اقامه كرد حديثى است كه از رسول خدا نقل شده كه فرمود: بين قبر من و منبرم روضه اى است از روضه هاى بهشت. [بحارالانوار ج 43 ص 185.] شاهد دوم اينكه نوشته اند على (عليه السلام) در روضه ى پيغمبر بر فاطمه نماز خواند سپس پيغمبر را مخاطب ساخت و فرمود: سلام من و دخترت كه در جوارت مدفون گشت بر تو باد يا رسول اللَّه!.

2- «مجلسى» از «ابن بابويه» نقل كرده كه فرمود: نزد من به صحت رسيده كه فاطمه (عليهاالسلام) را در خانه اش مدفون نمودند. بعد از آن كه بنى اميه مسجد را توسعه دادند قبر فاطمه در مسجد واقع شد.

باز هم «مجلسى» از «محمد بن ابى نصر» نقل كرده كه گفت: از حضرت ابوالحسن (عليه السلام) پرسيدم قبر فاطمه كجاست؟ فرمود: در خانه ى خودش مدفون شد ولى بعدا كه مسجد توسعه يافت جزء مسجد شد.

4- صاحب كشف الغمه مى نويسد: مشهور آنست كه فاطمه (عليهاالسلام) را در بقيع دفن كردند.

سيد مرتضى نيز در عيون المعجزات همين مطلب را اختيار نموده است.

ابن جوزى مى نويسد: گفته شده كه فاطمه در بقيع مدفون است.

بعيد نيست اين مطلب را از آنجا استفاده كرده باشند كه على بن ابى طالب (عليه السلام) صورت چهل قبر جديد در بقيع احداث نمود. وقتى مخالفين خواستند قبور جديد بقيع را مورد تعرض قرار دهند آن حضرت خشمناك شد و آنان را تهديد به قتل نمود. پس معلوم مى شود يكى از آن قبور قبر زهرا بوده است.

4- ابن جوزى مى نويسد: بعضى گفته اند كه زهرا (عليهاالسلام) در كنار خانه ى عقيل مدفون شد و بين قبر آن حضرت تا راه، هفت ذراع فاصله است. عبداللَّه بن جعفر گفت: مورد ترديد نيست كه قبر زهرا (عليهاالسلام) در كنار خانه ى عقيل واقع شده است.

در بين اين احتمالات، احتمالات اول و دوم بر ساير احتمالات ترجيح دارد.