آيا جهان پهناور خالق و آفريننده اى نداشته و خود به خود پيدا شده است؟

اين جهان خدايى دارد كه آن را آفريده و اداره مى كند:هيچ پديده اى، خود به خود و بدون علت به وجود نمى آيد. مثلاً: ما اگر ساختمان
جديدى را ببينيم يقين پيدا مى كنيم كه: داراى مهندس و بنا و كارگرانى بوده،ودر اثركار و كوشش آنان ساختمان درست شده است. و هرگز احتمال نمى دهيم كه خود به خود وبدون علت به وجود آمده باشد.
اگر قلم و كاغذ سفيدى روى ميز تحريرمان گذاشتيم، وازاتاق بيرون رفتيم، بعد از برگشتن ديديم كاغذ سياه شده و خطهايى در آن نگاشته شده است، اطمينان پيدا مى كنيم كه درغياب ما كسى سر ميز رفته و با قلم، آن خط ها را نوشته است. و اگر شخصى بگويد: قلم خود به خود حركت نموده و آن خطها را نوشته است، به حرف او مى خنديم و گفته اش را غير عاقلانه مى شماريم.اگر تابلويى را مشاهده كنيم، كه نقشه هاى زيبا و عكس ها و منظره هاى جالبش بينندگان را شيفته مى كند، پيش خود خواهيم گفت كه: هنرمند خوش ذوقو با سليقه اى در آن كار كرده، و به واسطه هوشيارى و هنرمندى و بازوى تواناى اوست كه يك صفحه بى ارزش، به يك اثر گران مايه و ارزنده تبديل شده است.
با جمعى از دوستان در اتومبيلى نشسته سرگرم صحبت هستيم، اتومبيل با سرعت به سوى مقصد حركت مى كند، ناگاه موتور از كار مى افتد و اتومبيل توقف مى نمايد، راننده يقين دارد كه موتور، خود به خود و بدون جهت، ازكار نيفتاده وخراب شدن ماشين بى علت
نيست. هيچ يك از مسافران هم دراين موضوع ترديد ندارند. به همين جهت، راننده فوراً از ماشين پياده مى شود و به كنجكاوى مى پردازد، تا علت خراب شدن را پيدا كند و در صدد اصلاحش برآيد. و هرگز نمى گويد: خوب است ساعتى صبر كنم، شايد موتور خودش تعمير
شود و به كار بيفتد.
اگر ساعت شما از كار افتاد شك نداريد كه خراب شدن ساعت بى علت نيست.چنان كه حركت كردن عقربه هاى آن هم بى علت نبود و مى دانيد كه به كار افتادنش نيزمحتاج به علت است.
شما به طور كلى مى دانيد كه هيچ پديده اى، بدون علت و آفريننده به وجود نمى آيد وحس علت جويى ارتكازى تمام افراد بشر است.
اكنون ازشما سؤال مى كنم: آيا احتمال مى دهيد كه جهان پهناور، هستى خالق و آفريننده اى نداشته خود به خود پيدا شده باشد؟ نه، هرگز چنين امرى امكان ندارد. اين جهان پهناور،اين زمين و درياهاى وسيع، اين همه ستارگان و خورشيدهاى عظيم، اين همه حيوانات شگفت انگيز، اين همه درختان و نباتات گوناگون و زيبا، و بالاخره جهان پهناور و عظيم هستى، بى صانع و خدا نيست.