بزرگداشت چهلمین روز رحلت آیت الله امینی (ره)

بزرگداشت چهلمین روز رحلت آیت الله امینی (ره)،

با حضور: محمد سروش محلاتی، سعید امینی، علی مطهری، مهدی مهریزی، کاظم قاضی زاده؛

زمان: شنبه 17 خرداد ماه 99 ساعت 18 الی 20:30