پایگاه اطلاع رسانی آیت الله ابراهیم امینی قدس سره

بعضی از مطهرات

بعضی از مطهرات

 

1. آب، هر چیزی که به نجاست آلوده شده باشد، می‌توان به وسیله آب پاکش نمود؛

2. زمین، زمین اگر پاک و خشک باشد، کف پا، ته کفش، عصا و چرخِ ماشین و گاری و دوچرخه را پاک می‌کند، به شرط این که به واسطه راه رفتن، عین نجاست برطرف شود؛

3. آفتاب، آفتاب، زمین، ساختمان، دیوار، در، پنجره، درخت و مانند این‌ها را پاک می‌کند؛ به شرط این‌که عین نجاست برطرف شود و تریِ نجاست به واسطه تابش آفتاب خشک گردد؛

4. برطرف شدن عین نجاست، وقتی عینِ نجاست از بدن حیوانات برطرف شد، پاک می‌شوند و احتیاجی به آب کشیدن ندارند؛

5. استحاله، اگر جنس نجس، به طورکلی عوض شود و به صورت چیز پاکی درآید پاک می‌شود مانند چوب نجس که بسوزد و خاکستر شود یا سگ در نمک‌زار تبدیل به نمک گردد.