دسواں سبق : ميرا بہترين دوست

دسواں سبق
10 ميرا بہترين دوست
اس عنوان سے فارسى نظم پيش خدمت ہے
بارالہا دوست مى دارم ترا
اى با جان و دل من آشنا

اى خداى بے شريك و بے قرين
درميان دوستانم بہترين

نام زيبائے ترا دارم بہ لب
شكر مى گويم ترا ہر روز و شب

آفريدى آسمانہا را چہ خوب
اختران و كہكشانہا را چہ خوب

آفريدى شب چراغ ماہتاب
از تو گرما بخش ماشد آفتاب

آفريدى بس شگوفان و قشنگ
بوتہ ہا گلہا بہ صدہا شكل و رنگ

از برايم آفريدى رايگان
ہم پدر ہم مادرى بس مہربان

اين زبان و چشم و گوش و پا و دست
دارم از لطف تو ہر نعمت كہ ہست

مہربانااے خدائے خوب من!
دادہ اى تو اين ہمہ نعمت بہ من

پس تو ہم بسيار دارى دوستم
اى خدا اے مہربانتر دوستم

دادگر يارتوانائي مني؟؟
بہترين ہمراہ داناى مني

اى كہ ہستى برتر از افكار من
آشناتر كن مرابا خويشتن

(حسان)
حبيب اللہ چايچيان