غسلهای واجب

غسلهای واجب

 

غسل‌های واجب عبارتند از: غسل جنابت، غسل حیض، غسل نفاس، غسل استحاضه، غسل میت و غسل مس میت.

جنابت از دو راه حاصل می‌شود:

اول جماع، دوم خارج شدن منی.

 

دستور غسل

در غسل چند عمل واجب است:

1. نیت، غسل را باید برای خدا انجام دهد و معلوم کند که چه غسلی می‌خواهد به جای آورد؛

2. بعد از نیت، باید تمام سر و گردن را بشوید، به طوری که ذره‌ای از آن خشک نماند؛

3. بعد از شستن سر و گردن باید تمام طرف راست بدن را بشوید؛

4. بعد از شستن طرف راست، باید تمام طواف چپ بدن را بشوید.

 

یادآوری اول: بر شخص جُنُب، چند چیز حرام است:

1. جایی از بدنش را به خط قرآن یا اسم خدا و اسم پیغمبر و امام برساند؛

2. توقف در مساجد و حرم امامان؛

3. گذاشتنِ چیزی در مسجد؛

4. خواندن سوره‌های سجده؛

5. رفتن در مسجدالحرام؛

یادآوری دوم: شخص جُنُب باید برای خواندن نماز و گرفتن روزه غسل کند و همچنین زنی که خون حیض یا نفاس دیده، باید برای نماز و روزه غسل کند.