معاملات حرام

معاملات حرام

 

1. خرید و فروش عین نجس مانند: بول، غایط، خون و مردار؛

2. خرید و فروش مال غصبی؛

3. خرید و فروش اسباب و آلات مخصوص کارهای حرام، مانند: اسباب قمار، و اسباب لهو و لعب و موسیقی؛

4. معامله‌ای که در آن رِبا باشد؛

5. خرید و فروش شراب و عرق و هر مست‌کننده دیگر؛

6. خرید و فروش چیزهایی که در نظر اسلام مال نیستند، مانند حیوانات درنده؛

7. فروش اجناس تقلبی؛ یعنی جنسی که با چیز دیگر مخلوط شده باشد، مانند روغن گوسفند که با پیه یا روغن نباتی مخلوط باشد، و خریدار نداند؛

8. فروختن انگور و کشمش و خرما و امثال این‌ها به کسی که شراب درست می‌کند.