نجاسات

نجاسات

 

اسلام، چند چیز را نجس می‌داند و به مسلمانان دستور می‌دهد از آن‌ها اجتناب نمایند:

1 و 2. بول و غایط حیوانات حرام‌گوشتی که در موقع سر بریدن، خون جهنده دارند؛

3. منی حیوانی که خون جهنده دارد؛

4. مردار حیوانی که خون جهنده دارد؛

5. خون حیوانی که خون جهنده دارد؛

6. سگ غیردریایی؛

7. خوک غیردریایی؛

8. کافر، یعنی کسی که منکر خدا یا پیغمبر باشد؛

9. شراب و عرق؛

10. آبجو.