بعضی از مطهرات

بعضی از مطهرات

 

1. آب، هر چیزی که به نجاست آلوده شده باشد، می‌توان به وسیله آب پاکش نمود؛

2. زمین، زمین اگر پاک و خشک باشد، کف پا، ته کفش، عصا و چرخِ ماشین و گاری و دوچرخه را پاک می‌کند، به شرط این که به واسطه راه رفتن، عین نجاست برطرف شود؛

3. آفتاب، آفتاب، زمین، ساختمان، دیوار، در، پنجره، درخت و مانند این‌ها را پاک می‌کند؛ به شرط این‌که عین نجاست برطرف شود و تریِ نجاست به واسطه تابش آفتاب خشک گردد؛

4. برطرف شدن عین نجاست، وقتی عینِ نجاست از بدن حیوانات برطرف شد، پاک می‌شوند و احتیاجی به آب کشیدن ندارند؛

5. استحاله، اگر جنس نجس، به طورکلی عوض شود و به صورت چیز پاکی درآید پاک می‌شود مانند چوب نجس که بسوزد و خاکستر شود یا سگ در نمک‌زار تبدیل به نمک گردد.