فصل ششم فروع دین

فروع دین
خداوند متعال، یک سلسله دستورات و برنامه‌های عملی برای ما تعیین نموده که اگر مورد عمل قرار گیرند، زندگی دنیای ما با بهترین وجه، اداره می‌شود و در آخرت سعادتمند و رستگار خواهیم شد. این دستورات را فروع دین می‌نامند. فروع دین بسیار است، ولی مهم‌ترین آن‌ها هشت چیز می‌باشد: نماز، روزه، زکات، خمس، حج، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر.