کتاب‌نامه

کتاب‌نامه

 

1. قرآن مجید.

2. نهج‌البلاغه.

3. مجلسی، علامه محمدباقر، بحارالأنوار، دار احیاء التراث، بیروت 1403 ق.

4. کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، دارالکتب الاسلامیة، تهران 1388 ق.

5. صدرالدین شیرازی (ملا صدرا) محمد بن ابراهیم، الاسفار الاربعه، نشر مصطفوی، قم [بی‌تا].

6.-، رساله التصور والتصدیق، نشر مولی، تهران [بی‌تا].

7. معاد از دیدگاه امام خمینی.

8. فیض کاشانی، ملا محسن، علم الیقین.

9. حر عاملی، شیخ محمد بن حسن، وسائل الشیعه، مؤسسه آل‌البیت، قم 1407 ق.

10. سیوطی، جلال الدین، الدر المنثور، دارالفکر، بیروت 1993 م.

11. ابن‌سینا، حسین بن عبداللَّه، الاشارات والتنبیهات، مطبعه حیدریه، تهران 1378 قمری.