تقديم:

تقديم:

پروردگارا!

از مقام شامخ شهيد و شهادت جز تو كسى‏ آگاه نيست. آن عاشقان پاكباز الهى، هستى خويش‏ را در راه تو داده ‏اند و حق عظيمى بر انسانيت دارند كه جز تو كسى نمى ‏تواند از عهده اداى حق آنان‏ بر آيد. و جز الطاف بى ‏پايان تو در خور مقام عالى‏ آنان نيست.

خداوندا!

اگر اين اثر ناچيز نزد تو ارزشى دارد ثوابش‏ را به پيشگاه مقدس شهداى اسلام، بويژه شهيدان‏ انقلاب اسلامى ايران و ياران ايثارگر رهبر كبير انقلاب حضرت آيت الله العظمى امام خمينى روحى‏ فداه، اهدا مى ‏كنم و از اين هديه ناچيز پوزش‏ مى‏طلبم. بدان اميد كه در پيشگاه پروردگارشان‏ (عند ربهم) گوشه چشمى بما كنند.